• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

28.06.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-764/2021 Nekustamā īpašuma pārdošanas ekskluzīvs starpniecības darījums

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2021 Mantojuma atstājēja saistību izpildīšanas grūtības

Lejupielādēt

15.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-693/2020 Ar patērētāju noslēgta līguma teksta salasāmības prasība

Lejupielādēt

16.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2020 Patērētāja statuss sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējam

Lejupielādēt

29.01.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2020 Ar patērētāju noslēgta līguma noteikumu saprotamība

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019 Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019 Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

Lejupielādēt

04.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2019 Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

Lejupielādēt

06.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2018 Tiesas kompetence pēc savas ierosmes vērtēt, vai pret patērētāju vērstajai prasībai ir iestājies noilgums

Lejupielādēt

14.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-63/2018 Ar patērētāju noslēgtā kredīta līgumā noteiktā līgumsoda un kredīta lietošanas procentu likmes pārbaude

Lejupielādēt

26.01.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2018 Patērētāja tiesībām neatbilstoši līguma noteikumi

Lejupielādēt

04.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-243/2017 Apdrošināšanas līguma noteikumu iztulkojums līguma saistību neizpildes vērtēšanā

Lejupielādēt

06.07.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-204/2017 Patērētāja statusa piemērošana personām, kuras kredīta līguma nodrošināšanai noslēgušas galvojuma līgumu

Lejupielādēt

30.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2017 Tiesas pienākums pēc savas iniciatīvas izvērtēt iespējami negodīgus ar patērētāju noslēgta līguma noteikumus

Lejupielādēt

24.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2017 Tiesas pienākums izvērtēt patērētāja iebildumus un pamatot Komerclikuma 406.panta par prasības noilgumu nepiemērošanu

Lejupielādēt

28.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-411/2016 Klusēšanas kā gribas izpausmes regulējums līgumā

Lejupielādēt

21.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-26/2016 Prasības celšanas kārtība pret pārvadātāju gaisa pārvadājuma nokavējuma gadījumā

Lejupielādēt

21.09.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2015 Procentu par kapitāla lietošanu un procentos izteikta līgumsoda nošķiršana un tiesiskais regulējums

Lejupielādēt

12.03.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-108/2013 Līguma nosacījumu izvērtēšanas pienākums patērētāju tiesību aizsardzības aspektā

Lejupielādēt

17.12.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-262/2012 Pārmērīgs nokavējuma procentu apmērs

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2012 Subsidiāra un solidāra atbildība galvojuma saistībās

Lejupielādēt

14.12.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-427/2011 Piekrišana īres līguma noteikumu grozīšanai ar konkludentām darbībām; tiesas pienākums vērtēt īres līguma noteikumu atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām

Lejupielādēt

07.04.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2010 Par ierobežojumiem atteikties no lidsabiedrības pakalpojuma ir nepieciešama pasažiera skaidra informēšana un nepārprotami izrādīta piekrišana tam

Lejupielādēt

26.08.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-76/2009 Par iemesliem atteikt pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

01.11.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-613/2006 Par negodīgiem līguma noteikumiem

Lejupielādēt

18.10.2006. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-35/2006 Patērētāju tiesību aizsardzība

Lejupielādēt