• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Piektā nodaļa. REĀLNASTAS (1260.–1277.pants)

06.07.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-15/2020

Strīdam par ar līgumu nodibinātas reālnastas ierakstīšanu zemesgrāmatā ir saistībtiesisks, nevis liettiesisks raksturs. Ar šādas prasības celšanu tiesā nevar apiet likumā noteiktus šķēršļus tiesību nostiprināšanai un iegūt neattaisnojamu priekšrocību pret citu kreditoru agrāk reģistrētām piedziņas atzīmēm.

Lejupielādēt

30.01.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1479/2014

Reālnasta ir tāds nekustamā īpašuma apgrūtinājums, kas var izpausties vienīgi pienākumā atkārtoti dot noteiktus izpildījumus naudā, graudā vai klaušās. Pienākums ievērot teritorijas lietošanas noteikumus nevar būt reālnasta, jo nav izpildāms ne naudā, ne graudā, ne klaušās. Par zemes gabala lietošanas kārtību nav liegts vienoties privātā darījumā, taču tāda vienošanās zemesgrāmatā nav nostiprināma.

Lejupielādēt