• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

24.nodaļa. TIESVEDĪBAS APTURĒŠANA CIVILLIETĀ (214.-218.pants)

29.01.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-426/2020 Tiesību pārņemšanas neiespējamība, ja tiesvedības laikā miris atbildētājs – sabiedrības valdes loceklis

Lejupielādēt

21.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2020 Tiesvedības apturēšana sakarā ar lietas ierosināšanu Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā par preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu vai atcelšanu

Lejupielādēt

11.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1506/2019 Tiesvedības apturēšana lietā par komercsabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

25.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-520/2019 Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

Lejupielādēt

15.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-443/2018 Izsoles akta apstiprināšanas tiesiskuma izvērtēšana, atsaucoties uz citu tiesvedību

Lejupielādēt

17.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1991/2016 Administratīvā procesa iestādē ietekme uz civiltiesisku strīdu izskatīšanu

Lejupielādēt

11.10.2016. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1401/2016 Prasītāja lūguma par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai izvērtēšana

Lejupielādēt

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2016 un tiesnešu Intara Bistera un Aigara Strupiša atsevišķās domas Pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā pieteikta kreditora prasījuma statuss

Lejupielādēt

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2016 un tiesnešu Intara Bistera un Aigara Strupiša atsevišķās domas Pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā pieteikta kreditora prasījuma statuss

Lejupielādēt

29.05.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2247/2014 Tiesvedības apturēšana, ja vēl nav izšķirta administratīvā kārtībā izskatāma lieta

Lejupielādēt

28.08.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1876/2012 Uztura ņēmēja tiesību pārņemšana prasības lietā par uztura līguma atcelšanu

Lejupielādēt

14.04.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-233/1999 Par nomas līguma būtiskām un nejaušām sastāvdaļām

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-221/1997 Par tiesas pienākumu saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksa 55. pantu vērtēt tiesai iesniegtos pierādījumus

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-186/1997 Par tiesas lēmumu pārsūdzēšanu

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-105/1997 Par tiesvedības apturēšanu lietā

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-71/1997 Par lietas izskatīšanas apturēšanu, ja tiek apstrīdēts testaments

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/1997 Par tiesvedības apturēšanas pamatotību

Lejupielādēt

29.04.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-27/1996 Par tiesvedības apturēšanu

Lejupielādēt