• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts atbildība un atlīdzinājums par tiesību aizskārumu

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-988/2020 Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu pakļautība administratīvajām tiesām

Lejupielādēt

24.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2020 Likuma atpakaļvērsts spēks

Lejupielādēt

13.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2020 Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija, ja valsts noteikusi īpašuma izmantošanas ierobežojumus

Lejupielādēt

09.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2019 Atbrīvošana no kriminālatbildības kā atlīdzinājums par pārmērīgu kriminālprocesa ilgumu

Lejupielādēt

15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019 Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

Lejupielādēt

24.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-293/2017 Atlīdzības apmēra noteikšana, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

Lejupielādēt

06.12.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2017 Ar personas nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības saistītā morālā kaitējuma apmēra noteikšana

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/2017 Atlīdzinājums par pamattiesību aizskārumu

Lejupielādēt

03.04.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-106/2017 Nepamatota saukšana pie kriminālatbildības kā prezumējams fakts morālā kaitējuma atlīdzināšanai

Lejupielādēt

18.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-101/2017 Valsts atbildība par nepamatotu naudas līdzekļu arestu; atlīdzinājuma apmērs par nepamatotu naudas līdzekļu arestu

Lejupielādēt

30.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-102/2016 Taisnīga atlīdzība par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu; tiesāšanās izdevumi atsavinot īpašumu sabiedrības vajadzībām

Lejupielādēt

29.04.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-81/2014 Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats juridiskai personai pirmstiesas procesā arestētas mantas gadījumā

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/1997 Par zaudējumu piedziņu, kas nodarīti ar nepamatotu aizturēšanu

Lejupielādēt

12.06.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/1996 Par kompensācijas izmaksu represētām personām mantas konfiskācijas gadījumā

Lejupielādēt