• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Termiņi administratīvajā procesā

01.02.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-803/2021 Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa pēdējā diena

Lejupielādēt

18.08.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2016 Termiņa skaitījums civildienesta amata konkursā

Lejupielādēt

08.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-642/2015 Administratīvā akta izdošanas termiņa kavējuma sekas

Lejupielādēt

05.06.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-102/2015 un tiesnešu Daces Mitas, Vēsmas Kakstes un Rudītes Vīdušas atsevišķās domas Nodokļu maksātāja pienākums nodrošināt pierādījumus par skaidras naudas uzkrājumiem; audita termiņa aprēķināšana un tā nokavējuma sekas

Lejupielādēt

29.12.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2014 Disciplinārlietas ierosināšanas termiņš un disciplinārsoda noteikšanas principi

Lejupielādēt

28.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2014 Naudas soda samaksas termiņš lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē

Lejupielādēt

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-534/2012 Pārsūdzības termiņi, ja spriedumā izlemti vairāki savstarpēji nesaistīti prasījumi ar atšķirīgu pārsūdzības kārtību

Lejupielādēt

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2012 Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

Lejupielādēt

03.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2011 Noilguma termiņa tecējums administratīvā akta pārsūdzēšanas un jauna administratīvā akta izdošanas gadījumā

Lejupielādēt

20.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-795/2010 Administratīvā akta iekšējā un ārējā spēkā esība; iestādes lēmuma apstrīdēšanas termiņš lēmuma nepaziņošanas gadījumā

Lejupielādēt

20.09.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-755/2010 Prekluzīvs termiņš, cilvēktiesību ievērošana

Lejupielādēt

08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-656/2010 Administratīvo aktu pārsūdzības termiņi; paziņošanas prezumpcijas; vispārīgo administratīvo aktu pārsūdzēšana

Lejupielādēt

30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2010 Termiņi lēmuma par zemesgabala atsavināšanu pieņemšanai; personas tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ja iestāde kavējas ar galīgā lēmuma pieņemšanu

Lejupielādēt

20.11.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-825/2009 Lēmuma pagarināt iesnieguma izskatīšanas termiņu pārsūdzēšana

Lejupielādēt

18.08.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-599/2009 Termiņa aprēķināšana valsts pārvaldes iestādes nodarīto zaudējumu prasījuma iesniegšanai iestādē

Lejupielādēt

09.04.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-426/2009 Par prekluzīvo termiņu

Lejupielādēt

09.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2009 Par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru, konstatējot apstrīdēšanas termiņa nokavējumu, sūdzība noraidīta

Lejupielādēt

12.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-872/2008 Par administratīvā akta paziņošanas prezumpciju

Lejupielādēt

21.11.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-795/2008 Procesuālais termiņš administratīvā akta apstrīdēšanai un pārsūdzībai privātpersonai, kuras tiesības vai tiesiskās intereses administratīvais akts ierobežo un kura nav bijusi pieaicināta procesā kā trešā persona

Lejupielādēt

22.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-339/2008 Pārsūdzības termiņš apgabaltiesas lēmumam par lietas nosūtīšanu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību izpildei

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-91/2008 Lēmuma par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību pārsūdzības termiņš skaitāms no lēmuma noraksta saņemšanas dienas

Lejupielādēt

24.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-652/2007 Apstāklis, ka tiesa kādu iemeslu dēļ nolēmumu sastādījusi ātrāk, kā pirms tam paziņojusi procesa dalībniekiem, neietekmē to, ka nolēmuma pārsūdzības termiņš skaitāms no datuma, par kuru kā nolēmuma pieņemšanas datumu pirms tam bija paziņots

Lejupielādēt

22.10.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-650/2007 Dokumentu paziņošana procesa dalībnieku norādītajā adresē; procesuālā termiņa nokavējuma attaisnojošie iemesli; jautājuma par procesuālā termiņa atjaunošanu izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

08.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2007 Administratīvajā aktā iekļaujamai apstrīdēšanas/pārsūdzēšanas iespēju norādei jābūt tādai, lai privātpersona, ievērojot pienācīgu rūpību, to varētu saprast

Lejupielādēt

11.06.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-117/2007 Augstākas instances tiesas kompetence, izvērtējot apelācijas sūdzībā izteiktos iebildumus par zemākās instances tiesas atsevišķi nepārsūdzamiem lēmumiem; zemākas instances tiesas lēmums atjaunot nokavēto procesuālo termiņu var tikt pēc būtības pārvērtēts augstākas instances tiesā vienīgi tad, ja tā pieņemšanā pieļauti acīmredzami būtiski pārkāpumi

Lejupielādēt

29.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-64/2007 Par prezumpciju, ka administratīvais akts adresātam paziņots (padarīts pieejams) un par jēdzienu „ticami iemesli” Administratīvā procesa likuma 70.panta otrās daļas izpratnē

Lejupielādēt

10.10.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-563/2006 Blakus sūdzības iesniegšanas termiņš ir atjaunojams atbilstoši laikam, cik ilgi pastāvējuši objektīvi šķēršļi blakus sūdzības iesniegšanai

Lejupielādēt

22.09.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-390/2006 Senāts, izskatot blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts rajona tiesas lēmums par atteikšanos atjaunot procesuālo termiņu, ir kompetents pārbaudīt, vai zemāko instanču tiesas pamatoti uzskatījušas, ka konkrētajā lietā vērtējams jautājums par procesuālā termiņa atjaunošanu

Lejupielādēt

15.03.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-143/2006 Ja tiesa paziņo saīsināto lēmumu, lēmuma pārsūdzības termiņš skaitāms no pilna lēmuma sastādīšanas dienas

Lejupielādēt

17.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-358/2005 Par termiņa nokavējumu kā tiesvedības izbeigšanas pamatu

Lejupielādēt

25.01.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-78/2005 Pamats atstāt pieteikumu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

27.04.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-98/2004 Par sprieduma sastādīšanas dienu sprieduma pārsūdzēšanas termiņa noteikšanai

Lejupielādēt