Par tiesu lietām

Drukas versija
19. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 22. līdz 26.februārim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.
16. februāris, 2021

Atstāj spēkā lēmumu nereģistrēt pieteicēju kā repatrianti palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām

Senāta Administratīvo lietu departaments 16.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Rīgas domes lēmums nereģistrēt pieteicēju kā repatrianti palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.  Senāts atzina par pamatotu zemāku instanču tiesu secinājumu, ka konkrētajā gadījumā minētā norma nav piemērojama, jo pieteicēja no Latvijas ir izceļojusi pēc likumā noteiktā termiņa.
15. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē pierādījumi pieteikumā par pilsonības piešķiršanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 15.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei bija uzlikts pienākums reģistrēt pieteicēju par Latvijas Republikas pilsoni. Senāts atzina, ka apgabaltiesa nepamatoti piešķīrusi nozīmi vienīgi apstāklim, ka pieteicēja vecāmāte un māte savulaik ir reģistrētas par Latvijas pilsonēm, bet nav vērtējusi, vai pierādījumi apstiprina pieteicēja vecāsmātes piederību Latvijas pilsoņu kopumam 1940.gada 17.jūnijā. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
12. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.februārim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences Padome, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Rīgas dome. 
12. februāris, 2021

Lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā nolēmums būs pieejams martā

Senāta Administratīvo lietu departaments 12.februārī tiesas sēdē Zoom platformā, sakarā ar pieteicējas – AS „Baltijas Ekspresis” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, uzklausīja procesa dalībniekus, kā arī Satiksmes ministrijas pārstāvja viedokli pieteicējas strīdā ar Valsts dzelceļa tehnisko inspekciju par tiesībām saņemt atbilstošu sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai posmā no Indras līdz valsts robežai. Senāts noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 12.martā.
11. februāris, 2021

Lai atbildētu uz Senāta uzdotiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa uzklausa ģenerāladvokāta secinājumus

Eiropas Savienības Tiesa 11.februārī tiesas sēdē uzklausīja ģenerāladvokāta H.Saugmandsgoa Ēes (H.Saugmandsgaard Øe) secinājumus pēc Senāta uzdotiem prejudiciāliem jautājumiem lietā, kurā izšķirams, vai pieteicējam – Itālijas pilsonim, kurš pārcēlies, lai dzīvotu ar ģimeni Latvijā, – pamatoti tika liegtas tiesības saņemt valsts  apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Pēc ģenerāladvokāta secinājumu uzklausīšanas Eiropas Savienības Tiesa noteiks datumu, kad lietā tiks pasludināts spriedums, atbildot uz Senāta uzdotajiem jautājumiem.
10. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē operas un TV NET strīds par publicētu viedokļrakstu

Senāta Civillietu departaments 9.februārī atcēla Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 23.decembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasītājas – Valsts SIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” – prasība pret SIA “TV NET” (TV NET) saistībā ar TV NET publicētu viedokļrakstu par operas telpu izīrēšanu Krievijas mākslinieka privāta pasākuma rīkošanai 2014.gada 29.jūlijā. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.
8. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē pieteicēju tiesības uz atlīdzinājumu saistībā ar Valsts policijas rīcību administratīvā pārkāpuma procesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 8.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumus divās lietās, kurās noraidīti prasījumi atlīdzināt nemantisko kaitējumu, kas pieteicējiem nodarīti ar Valsts policijas darbībām administratīvā pārkāpuma lietās, aizturot pieteicējus ilgāk, nekā paredzēts likumā. 
5. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim

Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē Zoom platformā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts policija un Valsts dzelzceļa inspekcija.
5. februāris, 2021

Senāts aptur tiesvedību lietā par durvju izgatavošanas plātnēm un līstēm piemērojamo muitas nodokli un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 2.februārī apturēja tiesvedību strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par ievestajām precēm – durvju sagatavēm vai koka plātnēm un līstēm – piemērojamo muitas nodokli. Senātam izskatāmajā lietā radās šaubas par piemērojamo Kombinētās nomenklatūras kodu, kas noteic attiecīgi piemērojamo muitas nodokli, tāpēc Senāts uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.