Par tiesu lietām

Drukas versija
11. janvāris, 2021

Stājies spēkā tiesas spriedums, noraidot prasību pret Daugavpils domes deputātu par goda un cieņas aizskārumu

Senāta Civillietu departaments 11.janvārī pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar to stājas spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīta bijušā Daugavpils domes priekšsēdētāja, tagad pašvaldības priekšsēdētāja pirmā vietnieka prasība par goda un cieņas aizskārumu. Izvērtējot prasītāja kasācijas sūdzībā minētos argumentus, senatoru kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs. Izskatāmajai lietai nav arī būtiskas nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Senāta lēmums nav pārsūdzams.
4. janvāris, 2021

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros decembrī pievienoti trīs Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
4. janvāris, 2021

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros decembrī pievienoti divdesmit pieci Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
4. janvāris, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros decembrī pievienoti piecpadsmit Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
29. decembris, 2020

Senāts atzīst par pamatotiem PTAC uzliktos sodus par kreditēšanas noteikumu pārkāpumiem

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atstāja negrozītus Administratīvās apgabaltiesas spriedumus, atzīstot par pamatotiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumus par soda naudas uzlikšanu trīs kreditēšanas uzņēmumiem par negodīgu komercpraksi. Lēmumus par soda naudas uzlikšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pieņēma, jo saskatīja pārkāpumus minēto kreditēšanas uzņēmumu darbībā, uzliekot patērētājiem papildus pienākumu segt kredīta termiņa pagarināšanas izmaksas, nevis iekļaujot tās kopējās kredīta izmaksās.
23. decembris, 2020

Senāts atzīst no starptautiska līguma izrietošas ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, pat ja šī persona nedzīvo Latvijas teritorijā

Senāta Administratīvo lietu departaments 23.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts prasījums par vecuma pensijas piešķiršanu pieteicējai, kura dzīvo ASV un kurai ir ASV pilsonība un Latvijā uzkrāts apdrošināšanas stāžs. Senāts atzina, ka tiesai no jauna ir jāvērtē lietas apstākļi un 1992.gada 5.novembra Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par savstarpēju pensiju izmaksu (turpmāk – Divpusējais līgums). Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
22. decembris, 2020

Lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu, Senāts nodod jaunai izskatīšanai lietu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai pieteikumu par Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikumu jaunietim no Gambijas piešķirt ģimenes valsts pabalstu. Senāts izskatāmo gadījumu atzīst par netipisku, tāpēc Senāta ieskatā tas prasa atšķirīgu, likumdevēja neparedzētu risinājumu. Senāts spriedumā norāda – ja sekotu likuma plānam, tad izskatāmajā lietā būtu jāpieņem netaisnīgs lēmums. Tas nozīmētu, ka, noraidot pieteicēja tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, pretēji sociāli atbildīgas valsts principam netiktu nodrošināts sociālais taisnīgums.
22. decembris, 2020

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bija noraidīts pieteicēja pieteikums atcelt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas piemēroto disciplinārsodu – izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita. Senāts atzina, ka apgabaltiesas vērtējums vairākos aspektos, tostarp par pieteicēja izteikumu būtību, ir pretrunīgs un nav pilnīgs. Minētie trūkumi faktisko apstākļu vērtējumā ir pamats apgabaltiesas sprieduma atcelšanai. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
21. decembris, 2020

Stājies spēkā piespriestais cietumsods autovadītājam par gājēja nāvējošu notriekšanu Siguldā

Senāta Krimināllietu departaments 18.decembrī pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, līdz ar ko stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 2020.gada 13.oktobra lēmums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 262.panta ceturtajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem.
21. decembris, 2020

Senāts aptur tiesvedību Dobeles HES pieteikumā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Senāta Administratīvo lietu departaments 18.decembrī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „DOBELES HES” pieteikumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu neatlīdzināt pieteicējai zaudējumus par saražotās elektroenerģijas pārdošanu. Izskatot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulatora) kasācijas sūdzību un pieteicējas pretsūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu, Senātam radās šaubas par Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju, tāpēc Senāts apturēja lietā tiesvedību un uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.