Par tiesu lietām

Drukas versija
6. marts, 2020

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.martam

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs. Vienā lietā nolikts nolēmuma pieejamības datums pieteikumā, kas izskatīts tiesas sēdē mutvārdu procesā.
3. marts, 2020

Senāts: uzticot ostas pakalpojumu sniegšanas tiesības komersantiem, Ostas pārvaldei ir pienākums nodrošināt pretendentu atlases taisnīgu procedūru

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 3.martā kopsēdē izskatīja strīdu par tiesībām sniegt Rīgas ostas teritorijā kuģu radīto atkritumu pieņemšanas pakalpojumus. Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par tiesvedības izbeigšanu saistībā ar pieteicējas prasījumu par pienākuma uzlikšanu Rīgas brīvostas pārvaldei (turpmāk – Ostas pārvaldei) rīkot atklātu procedūru, kurā tiktu izvēlēts kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas pakalpojumu sniedzējs. Lieta šajā daļā nodota izskatīšanai pēc būtības Administratīvajā apgabaltiesā. Vienlaikus Senāts atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru atzīta par prettiesisku Ostas pārvaldes rīcība, pašreizējo strīdus pakalpojumu sniedzēju izvēloties bez atklātas un taisnīgas atlases procedūras. 
2. marts, 2020

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti trīs Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
2. marts, 2020

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti divpadsmit Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
2. marts, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti trīspadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
2. marts, 2020

Senāts atzīst par pamatotu Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu nereģistrēt iesniegto likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 2.martā noraidīja politisko partiju apvienības “Jaunā Saskaņa” pieteikumu  par Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada 3.janvāra lēmumu, ar kuru atteikts reģistrēt pieteicējas iesniegto likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”.  Senāts atzina, ka likumprojekts ir tik neskaidrs, ka tas nav nododams parakstu vākšanai. Līdz ar to Senāts nesaskata arī pamatu vērtēt, vai likumprojekts atbilst Latvijas Republikas Satversmē paredzētajam valsts valodas lietojumam. Senāts spriedumā norāda, ka Centrālā vēlēšanu komisija ir pamatoti atzinusi, ka pieteicēju iesniegtais likumprojekts atbilstoši Satversmes 78.pantam nav pilnīgi izstrādāts un pamatoti atteikusi to reģistrēt.
28. februāris, 2020

Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.martam

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā skatīs vienu lietu ar iesniegtu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija, Rīgas brīvostas pārvalde un Rīgas dome.
28. februāris, 2020

Pieteikumā par Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Senāta nolēmums būs martā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 27.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas – SIA “Sabiedrība Mārupe” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma atcelšanu. Senāts uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 27.martā.
26. februāris, 2020

Pieteikumā par tiesībām panākt, lai Uzņēmumu reģistrs ieceļ zvērinātu revidentu, nolēmums būs pieejams martā

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 26.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AL LAW”- kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru akciju sabiedrībai „Rīgas piena kombināts” tiktu iecelts zvērināts revidents. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 11.martā.
21. februāris, 2020

Par izskatāmām lietām no 24. līdz 28.februārim

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā skatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā – septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts valodas centrs un Engures novada dome.