Par tiesu lietām

Drukas versija
3. marts, 2021

Senāts: grozot saistību dzēšanas plānu maksātnespējas procesā, tiesai jāizvērtē parādnieka izdevumu un parādsaistību apmaksai novirzāmās summas apmērs

Senāta Civillietu departaments 3.martā paplašinātā – 15 senatoru sastāvā – izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu, atcēla Rīgas rajona tiesas lēmumu, ar kuru apstiprināti maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas plāna grozījumi. Senāts nepiekrīt protestā paustajam viedoklim, ka parādnieka maksājums kreditoriem nevar būt mazāks par vienu trešdaļu no valstī noteiktās minimālās darba algas, jo pretējā gadījumā liela daļa personu maksātnespējas procesā noteiktos maksājumus nespētu veikt. Vienlaikus Senāts norāda, ka tiesa nepamatoti nav vērtējusi fiziskās personas uzturēšanas izdevumu apmēru, kas netiek novirzīts parādsaistību dzēšanai.
3. marts, 2021

Senāts: dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamās zemes platību tiesa nevar grozīt ar atpakaļejošu datumu

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departaments, izskatot lietu kasācijas kārtībā paplašinātā sastāvā, 3.martā grozīja Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2018.gada 26.februāra spriedumu lietā par zemes piespiedu nomu, atzīstot, ka daļā, kurā apgabaltiesa bija ar atpakaļejošu datumu samazinājusi dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platību, tiesa nepareizi noteikusi brīdi, ar kuru šis nomājamās platības samazinājums stājas spēkā. Procesuālās ekonomijas nolūkā Senāts minētajā jautājumā spriedumu neatgrieza jaunai izskatīšanai apgabaltiesā, bet gan pats noteica, ka minētais zemes platības samazinājums stājas spēkā ar Senāta sprieduma pasludināšanas dienu, proti, ar 2021.gada 3.martu. Savukārt Senāts atcēla un atgrieza jaunai izskatīšanai apelācijas instancē apgabaltiesas spriedumu daļā par nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu par laika posmu no brīža, kad apgabaltiesa spriedumā bija noteikusi iznomājamās platības samazinājumu.
1. marts, 2021

Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra Senāts uzklausa ekspertus

Senāta Administratīvo lietu departaments 1.martā kopsēdē – 13 senatoru sastāvā – Zoom platformā izskatīja Uzņēmumu reģistra un trešās personas lietā iesniegtās kasācijas sūdzības strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un pieaicinātos ekspertus atzinuma sniegšanai konkrētajā jautājumā. Attālinātajā tiesas sēdē savus atzinumus sniedza juridisko zinātņu doktori Jānis Kārkliņš un Aivars Lošmanis, Finanšu nozares padomnieks, tiesību eksperts Edgars Pastars un Tieslietu ministrijas pārstāve. Senāts, uzklausot visus viedokļus, pabeidza lietas izskatīšanu un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 1.aprīlī.
1. marts, 2021

Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti septiņi Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. marts, 2021

Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti pieci Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
1. marts, 2021

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti desmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
26. februāris, 2021

Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.martam

Senāta Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, kā arī vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests.
25. februāris, 2021

Senāts: kreditoram ir tiesības vērst savu prasījumu pret dāvinātu nekustamo īpašumu

Senāta Civillietu departaments, izskatot civillietu paplašinātā – 11 senatoru – sastāvā, 25.februārī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, atzīstot akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk AS “Altum”) tiesības vērst savu prasījumu pret dāvinātu nekustamo īpašumu.
23. februāris, 2021

Senāts atzīst par pareizu nodokļu pārmaksas aizturēšanu, ja lēmuma pieņemšanas brīdī tam ir radies pamats

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu un pieteicējai atteikts atmaksāt auditā atzīto pievienotās vērtības nodokļa pārmaksāto summu. 
22. februāris, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē administratīvo pārkāpumu lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas izdevumi

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Nodrošinājuma valsts aģentūrai uzlikts pienākums izdot jaunu administratīvo aktu par administratīvo pārkāpumu lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas izdevumiem. Senāts atzina, ka apgabaltiesa nepamatoti aprēķinu par transportlīdzekļa glabāšanu piemērojusi līdz dienai, kad stājies spēkā lēmums par saukšanu pie administratīvās atbildības, nevis dienu, ka transportlīdzekļa īpašnieks no transportlīdzekļa atteicies. Tāpat apgabaltiesa transportlīdzekļa glabāšanas izdevumu aprēķinā ietvērusi tikai maksu, ko aģentūra maksā darījumu partnerim, kas nodrošināja transportlīdzkļa glabāšanu, tomēr tas nenozīmē, ka aprēķinā nevar iekļaut arī izmaksas, kas aģentūrai rodas saistībā ar izņemtās mantas glabāšanas administrēšanu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.