Par tiesu lietām

Drukas versija
15. marts, 2021

Lietu par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut personu “melnajā sarakstā” turpinās skatīt pēc papildu informācijas saņemšanas

Senāta Administratīvo lietu departaments 15.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā skatīja pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra lēmuma par pieteicēja iekļaušanu “melnajā sarakstā” jeb ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, atcelšanu. 
12. marts, 2021

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.martam

Senāta Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Valsts ieņēmumu dienests. 
12. marts, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē strīds par Daugavas stadiona ledus halles nomnieces veiktajiem ieguldījumiem

Senāta Civillietu departaments 10.martā izskatīja lietu sakarā ar VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2020.gada 2.aprīļa spriedumu un atcēla šo spriedumu daļā, ar kuru bija apmierināta SIA ,,Sāgas fonds” pretprasība par ieguldījumu atlīdzināšanu un no VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” piedzīta ieguldījumu kompensācija 437 231,11 euro.
12. marts, 2021

Senāts: arī netieši pierādījumi var norādīt uz darījumu faktisko neesību un nodokļu maksātāja informētību par iesaistīšanos nodokļu sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā

Senāta Administratīvo lietu departaments 12.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA “VIA” pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu pieteicējai samazināts no budžeta atmaksājamais pievienotās vērtības nodoklis, papildus samaksai budžetā noteikts pievienotās vērtības nodoklis un uzņēmumu ienākuma nodoklis un saistībā ar šiem nodokļiem aprēķināta nokavējuma un soda nauda. 
12. marts, 2021

Lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā nolēmums būs pieejams 19.martā

Senāta Administratīvo lietu departaments 12.martā, lietā par tiesībām saņemt sertifikātu dzelzceļa  pārvadājumu veikšanai konkrētā posmā, nolēma pagarināt nolēmuma sagatavošas termiņu līdz 19.martam. Šādu lēmumu Senāts pieņēma saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 346.panta pirmo daļu, kas noteic – ja tiesa sprieduma sastādīšanas laikā tiesa konstatē, ka sprieduma sastādīšanai nepieciešams ilgāks termiņš, tā nosaka citu sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā. 
9. marts, 2021

Stājies spēkā attaisnojošais tiesas spriedums krimināllietā par naudas pieprasīšanu no Ogres novada deputāta

9.martā stājies spēkā attaisnojošais Rīgas apgabaltiesas spriedums krimināllietā divu personu apsūdzībā par naudas prettiesisku pieprasīšanu no kāda Ogres novada domes deputāta. Šādu lēmumu Senāts pieņēma, jo kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu nebija iesniegts, kas norāda, ka prokurors kā valsts apsūdzības uzturētājs ir piekritis apelācijas instances tiesas spriedumam, ar kuru apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti. Savukārt cietušā pārstāves kasācijas sūdzībā paustie argumenti ir saistīti ar lietā iegūto pierādījumu citādu novērtējumu, bet saskaņā ar Kriminālprocesa likumā noteikto kasācijas instances tiesa pierādījumus lietā no jauna neizvērtē. 
9. marts, 2021

Apgabaltiesai nenodrošinot apsūdzētajam tiesības pamatot savu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā ārkārtējās situācijas laikā, Senāts atceļ spriedumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai

Senāta Krimināllietu departaments 9.martā atcēla Kurzemes apgabaltiesas nolēmumu krimināllietā. Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā rakstveida procesā, bet nenodrošinot iespēju apsūdzētajam īstenot procesuālās tiesības izteikt motivētu lūgumu par lietas izskatīšanu mutvārdu procesā, ir pārkāpusi kriminālprocesa pamatprincipu – tiesības uz taisnīgu tiesu. Minētais pārkāpums noveda pie netaisnīga iztiesāšanas procesa kopumā, tāpēc Senāts apelācijas instances tiesas nolēmumu atcēla pilnībā un nodeva lietu jaunai izskatīšanai.
5. marts, 2021

Par Senātā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.martam

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un arī vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests. 
5. marts, 2021

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.martam

Senāta Krimināllietu departaments izskatīs sešas lietas. Vienā lietā saņemta apsūdzētā kasācijas sūdzība par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestu par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. 
4. marts, 2021

Tiesai no jauna jāvērtē strīds par tiesībām atskaitīt priekšnodokli par starpniecības pakalpojumiem kapitāldaļu iegādē

Senāta Administratīvo lietu departaments 4.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” (iepriekšējais nosaukums –SIA „Space”) pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu pieteicējai liegtas tiesības atskaitīt priekšnodokli saistībā ar starpniecības pakalpojumiem par kapitāldaļu iegādi jeb ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamiem darījumiem. Senāts atzina, ka apgabaltiesai no jauna jāvērtē, vai pieteicējas saņemtie starpniecības un aģenta pakalpojumi ir saistīti ar kapitāldaļu iegādes darījumiem, kas nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, vai pieteicējas saimniecisko darbību kopumā.