Par tiesu lietām

Drukas versija
13. marts, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 9. līdz 13.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 48 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
13. marts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs astoņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Deviņas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
13. marts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.martam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Centrālā vēlēšanu komisija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts policija un Rīgas dome.
12. marts, 2015

Lietā par atbildētājas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošus naudas līdzekļus nodrošinātās saistības atmaksai vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.martā lietā par atbildētājas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošus naudas līdzekļus nodrošinātās saistības atmaksai nolēma uzdot Eiropas Savienības tiesai prejudiciālus jautājumus. Augstākā tiesa uzdeva Eiropas Savienības Tiesai piecus jautājumus, kuru būtība ir noskaidrot direktīvas 2002/47/EK mērķi un tvērumu. Eiropas Savienības tiesas sniegtā direktīvas interpretācija kalpos par pamatu izvērtēšanai, vai Latvijas likums, kurš pieņemts šīs direktīvas ieviešanas nolūkos, nav pārsniedzis direktīvas ieviešanas robežas, un, ja ir, tad vai šāda pārsniegšana bija pieļaujama. Augstākā tiesa apturēja lietā tiesvedību, līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
11. marts, 2015

Negroza spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Rīgas satiksmi; rosina Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam panākt taisnīgu risinājumu nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanai saistībā ar satiksmes autobusā brauciena laikā gūtu smagu traumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 5.martā atstāja negrozītu AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 5.februāra spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret SIA "Rīgas satiksme" sakarā ar maršruta autobusā brauciena laikā gūtu smagu traumu, kā rezultātā prasītāja kļuvusi par 2.grupas invalīdi. Augstākā tiesa atzinusi, ka morālā kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu miesas bojājumu gadījumā, tāpat kā atrauto peļņu, likumdevējs tieši un nepārprotami noteicis ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā vainīgajai personai, kas konkrētajā gadījumā nav SIA „Rīgas satiksme” autobusa vadītājs, bet gan nenoskaidrotas automašīnas vadītājs. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka transportlīdzekļa tiesiskā valdītāja, kurš saskaņā ar Civillikuma 2347.panta otrās daļas pirmo teikumu atbild neatkarīgi no vainas, civiltiesiskā atbildība ietverta obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas segumā. Ceļu satiksmes negadījuma brīdī spēkā esošās tiesību normas, proti, OCTA likums, nodrošināja prasītājai tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumiem, par kuriem transportlīdzekļa tiesīgais valdītājs saskaņā ar Civillikuma 2347.panta otrās daļas pirmo teikumu atbild bez vainas, kā arī atlīdzību par nemantisko kaitējumu, kas atbilstoši tolaik spēkā esošajiem Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” (Noteikumi Nr.331) bijis nesamērīgi zems.
9. marts, 2015

Stājies spēkā spriedums strīdā par dziesmu „Mana vienīgā ziņģe”

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 5.martā, rīcības sēdē izskatot prasītāja kasācijas sūdzību strīdā par dziesmu „Mana vienīgā ziņģe”, pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. Šāds lēmums pieņemts, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 14.jūnija spriedums, ar kuru noraidīta Guntara Rača prasība pret Uģi Rūķīti, Jāņa Groduma mantiniekiem, biedrību Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) par autorības nodalīšanu, autoru mantisko tiesību sadalījuma noteikšanu, nesaņemtās autoratlīdzības un likumisko procentu piedziņu. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
6. marts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes pagriezienu un vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Desmit lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
6. marts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.martam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas biedrība un Babītes novada dome.
5. marts, 2015

Tiesai no jauna jāvērtē pašvaldības noteiktā nodokļa apmērs par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā esošām garāžām

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumus divās lietās, ar kuriem noraidīti SIA „Proviv” pieteikumi par Rīgas domes lēmuma atcelšanu, nosakot komersantam paaugstinātu nodokļa likmi par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā ietilpstošām garāžām. Augstākā tiesa atzinusi, ka likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punkts interpretējams tādējādi, ka samazinātā nodokļa likme piemērojama arī komersantiem piederošām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja vien šajās telpās netiek veikta saimnieciskā darbība. Tā kā apgabaltiesa minēto normu tulkojusi citādāk, lieta nosūtāma apgabaltiesai jaunai izskatīšanai, ņemot vērā Augstākās tiesas spriedumā sniegto normu interpretāciju.
27. februāris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 23. līdz 27.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 27 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.