Par tiesu lietām

Drukas versija
5. jūnijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
4. jūnijs, 2015

Negroza spriedumu par atteikumu veikt pensijas pārrēķinu personai, kura saņem pensiju no divām valstīm

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvā apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts negrozīts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums atteikt pieteicējai veikt pensijas pārrēķinu. Lēmums pamatots ar to, ka persona nav izdarījusi izvēli saņemt vecuma pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā vai Krievijas Federācijas pilsoņa pensiju. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
4. jūnijs, 2015

Lietā par bioloģiskās lauksaimniecības zemes atbalsta maksājumiem aptur tiesvedību un uzdod Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 3.jūnijā nolēma apturēt tiesvedību zemnieku saimniecības pieteikumā par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums atmaksāt saņemto atbalstu. Augstākā tiesa, izskatot zemnieku saimniecības kasācijas sūdzību, atzina par nepieciešamu vērsties ar prejudiciālajiem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. Tiesvedība lietā tiek apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.
29. maijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 25. līdz 29.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 55 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 11 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
29. maijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par puses aizstāšanu un divus pieteikumus par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
29. maijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 12 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
28. maijs, 2015

Stājas spēkā spriedums krimināllietā par personu apkrāpšanu, pārdodot tūrisma braucienus

Ar Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departamenta tiesneša 2015.gada 26.maija lēmumu ir atteikts pārbaudīt Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 27.novembra sprieduma tiesiskumu kasācijas kārtībā un līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums krimināllietā, kurā divas sievietes apsūdzētas par 87 personu apkrāpšanu, pārdodot tām tūrisma braucienus uz dažādām valstīm, bet iemaksāto naudu piesavinoties. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētās sodītas ar brīvības atņemšanu uz trīs gadiem. Tāpat stājas spēkā ar pirmās instances tiesas spriedumu noteiktā zaudējumu atlīdzība no apsūdzētajām par labu cietušajiem. AT šādu lēmumu pieņēmis, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. AT lēmums nav pārsūdzams.
26. maijs, 2015

Tiesa atstāj spēkā pašvaldības lēmumu par nelikumīgi uzbūvētas ēkas nojaukšanu Lielā Baltezera aizsargjoslā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 26.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Ādažu novada domes lēmuma atcelšanu. Ar minēto pašvaldības lēmumu pieteicējam uzlikts pienākums pārvietot vai nojaukt nelikumīgi uzbūvēto ēku Lielā Baltezera aizsargjoslā. AT spriedums nav pārsūdzams.
22. maijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 18. līdz 22.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 32 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
22. maijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs sešas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 33 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.