Par tiesu lietām

Drukas versija
22. maijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25. līdz 29.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Iekšlietu ministrija, Veselības inspekcija, Garkalnes novada dome, Rēzeknes novada dome, Salacgrīvas novada dome, Ādažu novada dome un Bauskas novada Iepirkumu komisija.
21. maijs, 2015

Negroza spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums par ģimenes valsts pabalsta saņemšanu

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas pieteikums un atcelts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) lēmums par pārmaksātā ģimenes valsts pabalsta atmaksu. VSAA kasācijas sūdzību tiesa noraidīja. AT spriedums nav pārsūdzams.
19. maijs, 2015

Stājies spēkā spriedums bijušajai medmāsai krimināllietā par sava bērna slepkavību

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 18.maijā, izskatot apsūdzētās kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru galīgais sods apsūdzētajai noteikts mūža ieslodzījums. AT lēmums nav pārsūdzams.
15. maijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 11. līdz 15.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 43 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
15. maijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 10 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par prasības atsaukumu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 32 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
15. maijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
13. maijs, 2015

Sakarā ar procesu Lietuvā par prasības nodrošinājuma atcelšanu, tiesa atliek lietas izskatīšanu par ārvalsts nolēmuma atzīšanu un izpildi

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 13.maijā apmierināja AS „Air Baltic Corporation” lūgumu atlikt lietas izskatīšanu AS ,,flyLAL-Lithuanian Airlines” pieteikumā par ārvalsts tiesas sprieduma atzīšanu un izpildi. Lietas dalībniece šādu lūgumu tiesas sēdē izteica, jo Lietuvā tiesvedībā ir process par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Lietuvā lieta izskatīta pirmajā instancē un gaida izskatīšanu apelācijas kārtībā. Lūgumam pievienojās arī lidosta „Rīga”. Nākamais lietas izskatīšanas datums Augstākajā tiesā tiks nolikts pēc nolēmuma pieņemšanas Lietuvā.
8. maijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 5. līdz 8.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 17 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
8. maijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības, divas no lietām departamenta kopsēdē. Rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs un Ventspils brīvostas pārvalde.
8. maijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 21 apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par izsoles akta apstiprināšanu un lūgumu par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 14 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.