9.nodaļa. Pierādīšana un pierādījumi (123.-137.pants)

Drukas versija

2020. gads

J 14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020
Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā

J 10.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/2020
Atteikšanās no aizstāvja, ja pirms tam persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, izteikusi lūgumu par aizstāvja piedalīšanos

J 10.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/2020
Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus par tiesībām lietot valodu, kuru persona prot, tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz taisnīgu tiesu

J 29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020
Advokāta, kurš sniedzis juridisko palīdzību cietušajam, liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

J 08.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2020
Pārkāpums, kas atzīstams par ziņu absolūtās nepieļaujamības pamatu Kriminālprocesa likuma 130.panta otrās daļas 3.punkta izpratnē

07.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2020
Ziņu, kuras iegūtas vienas personas operatīvās izstrādes lietas ietvaros, izmantošana citas personas vainīguma pierādīšanā

28.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-55/2020
Liecību, ko liecinieks sniedzis pret saviem tuviniekiem pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020
Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

J 2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020
Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

2019. gads

J 07.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2019
Uzrādīšanā atpazīšanai pēc fotogrāfijām iegūto ziņu pieļaujamības pierādīšanā izvērtēšana

J 18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2019
Cietušā rakstveida (pašrocīgi rakstīto) liecību iesniegšana apelācijas instances tiesā

30.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/2019
Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtējums un tā rezultātā iegūto pierādījumu pieļaujamība pierādīšanā

J 29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2019
Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana un to ticamības pārbaude

2018. gads

26.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-465/2018
Operatīvās detektīvdarbības nošķiršana no operatīvā eksperimenta

J 25.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-333/2018
Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

J 22.08.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-297/2018
Pierādījumu vērtēšana ir tiesas, nevis liecinieku kompetence

J 24.04.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-69/2018
Apsūdzētā tiesā sniegto liecību ticamība, ja pirmstiesas procesā šī persona ir atteikusies liecināt

J 29.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-20/2018
Pierādījumi, ko procesuālo uzdevumu izpildītājs ieguvis pēc viņa nopratināšanas liecinieka statusā

2017. gads

J 19.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-578/2017
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu izmantošana pierādīšanā, ja tiek pārņemts ārvalstī uzsākts kriminālprocess

J 14.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-558/2017
Fakta legālās prezumpcijas apšaubīšanas kritēriji

J 22.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-397/2017
Tiesas nolēmumā civillietā nodibināto faktu izmantošana pierādīšanā krimināllietā

J 20.10.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2017
Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 02.06.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-237/2017
Krimināllietas materiāliem pievienoto neapliecināto dokumentu kopiju pieļaujamība

J 30.05.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2017
Ziņu, kuras iegūtas pratinot liecinieka statusā personu, kurai faktiski ir tiesības uz aizstāvību, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

2016. gads

J 09.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-92/2016
Tiesai, izvērtējot apsūdzētā apgalvojumus par vardarbīgu liecību iegūšanu pirmstiesas kriminālprocesā, jāvērtē, vai nav pārkāpts spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

J 20.04.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-40/2016
Pierādījumu pieļaujamība starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā ietvaros

2015. gads

J 28.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-549/2015
Pierādījumu nepieļaujamība, ja ziņas par faktiem iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 27.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2015
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pierādīšanā nosacījumi

J 07.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-303/2015
Operatīvā eksperimentā iegūto pierādījumu izmantošanas pieļaujamība vainas pierādīšanā

J 20.08.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-279/2015
Neiespējamība noteikt ekspertīzi personas nāves cēloņa noteikšanai un kriminālprocesā iegūto pierādījumu pārbaude un izvērtēšana

J 11.06.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-133/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

J 28.04.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-46/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

J 10.02.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-5/2015
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums par konkrētiem faktiem vai apstākļiem ir atzīstams par liecību

2014. gads

J 27.11.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-691/2014
Uzziņa par to, kura iestāde, kad un uz kādu laika periodu akceptējusi operatīvās darbības pasākumu veikšanu

J 07.04.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-78/2014
Cilvēktiesību garantēšanas un tiesību uz taisnīgu tiesu pamatprincipi kā nosacījums pierādījumu pieļaujamībai

2013. gads

J 11.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-375/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu

J 11.11.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-289/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana

2010. gads

J 19.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-507/2010
Citā kriminālprocesā konstatēti fakti, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 125.pantu uzskatāmi par pierādītiem bez papildu procesuālo darbību veikšanas

2009. gads

J 24.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-620/2009
Procesuālie izdevumi kā Kriminālprocesa likumā paredzētie apstākļi, kuriem ir nozīme konkrēto krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulēšanā

2008. gads

J 12.08.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-454/2008
Personas rakstveida iesniegums kā dokuments, kuru var izmantot pierādīšanā

J 19.06.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-258/2008
Eksperta atzinums kā viens no pierādījumu veidiem

2007. gads

J 11.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-526/2007
Administratīvo tiesu nolēmumi kā pierādījumi krimināllietā

J 08.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-106/2007
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums kā liecība

J 25.01.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2007
Lietas nosūtīšana prokuroram trūkumu novēršanai Kriminālprocesa likuma 486. panta kārtībā

2006. gads

J 12.10.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-579/2006
Pierādījumu vērtēšanas nepieciešamība, iztiesājot lietu

J 01.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2006
Vispārzināmi fakti Kriminālprocesa likuma izpratnē

J 09.02.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2006
Lietā esošo pierādījumu pārbaude un novērtējums