9.nodaļa. Pierādīšana un pierādījumi (123.-137.pants)

The print version

2021. gads

10.02.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-92/2021
Policijas darbinieka slepeni veikta sarunas ieraksta pieļaujamības izvērtēšana kopsakarā ar personas tiesībām neliecināt un nesniegt sevi inkriminējošu (apsūdzošu) informāciju

24.02.2021. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-26/2021
Sarunu ieraksts operatīvā eksperimenta ietvaros kā operatīvās darbības fiksācijas veids

2020. gads

J 14.05.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-256/2020
Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā

J 10.11.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-127/2020
Atteikšanās no aizstāvja, ja pirms tam persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, izteikusi lūgumu par aizstāvja piedalīšanos

J 10.11.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-127/2020
Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus par tiesībām lietot valodu, kuru persona prot, tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz taisnīgu tiesu

J 29.09.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-97/2020
Advokāta, kurš sniedzis juridisko palīdzību cietušajam, liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

J 08.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-95/2020
Pārkāpums, kas atzīstams par ziņu absolūtās nepieļaujamības pamatu Kriminālprocesa likuma 130.panta otrās daļas 3.punkta izpratnē

07.10.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-80/2020
Ziņu, kuras iegūtas vienas personas operatīvās izstrādes lietas ietvaros, izmantošana citas personas vainīguma pierādīšanā

28.02.2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-55/2020
Liecību, ko liecinieks sniedzis pret saviem tuviniekiem pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[B]/2020
Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

J 2020. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[M]/2020
Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

2019. gads

J 07.11.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-325/2019
Uzrādīšanā atpazīšanai pēc fotogrāfijām iegūto ziņu pieļaujamības pierādīšanā izvērtēšana

J 18.06.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-68/2019
Cietušā rakstveida (pašrocīgi rakstīto) liecību iesniegšana apelācijas instances tiesā

30.04.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-36/2019
Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtējums un tā rezultātā iegūto pierādījumu pieļaujamība pierādīšanā

J 29.03.2019. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK- 10/2019
Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana un to ticamības pārbaude

2018. gads

26.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-465/2018
Operatīvās detektīvdarbības nošķiršana no operatīvā eksperimenta

J 25.09.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-333/2018
Ziņu, kuras apsūdzētais sniedzis liecinieka statusā citā kriminālprocesā, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

J 22.08.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-297/2018
Pierādījumu vērtēšana ir tiesas, nevis liecinieku kompetence

J 24.04.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-69/2018
Apsūdzētā tiesā sniegto liecību ticamība, ja pirmstiesas procesā šī persona ir atteikusies liecināt

J 29.03.2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-20/2018
Pierādījumi, ko procesuālo uzdevumu izpildītājs ieguvis pēc viņa nopratināšanas liecinieka statusā

2017. gads

J 19.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-578/2017
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu izmantošana pierādīšanā, ja tiek pārņemts ārvalstī uzsākts kriminālprocess

J 14.12.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-558/2017
Fakta legālās prezumpcijas apšaubīšanas kritēriji

J 22.06.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-397/2017
Tiesas nolēmumā civillietā nodibināto faktu izmantošana pierādīšanā krimināllietā

J 20.10.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-336/2017
Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 02.06.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-237/2017
Krimināllietas materiāliem pievienoto neapliecināto dokumentu kopiju pieļaujamība

J 30.05.2017. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-60/2017
Ziņu, kuras iegūtas pratinot liecinieka statusā personu, kurai faktiski ir tiesības uz aizstāvību, pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

2016. gads

J 09.02.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-92/2016
Tiesai, izvērtējot apsūdzētā apgalvojumus par vardarbīgu liecību iegūšanu pirmstiesas kriminālprocesā, jāvērtē, vai nav pārkāpts spīdzināšanas un pazemošanas aizliegums

J 20.04.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-40/2016
Pierādījumu pieļaujamība starptautiskās sadarbības krimināltiesiskajā jomā ietvaros

2015. gads

J 28.12.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-549/2015
Pierādījumu nepieļaujamība, ja ziņas par faktiem iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus

J 27.05.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-325/2015
Operatīvās darbības pasākumos iegūto ziņu par faktiem izmantošanas pierādīšanā nosacījumi

J 07.08.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-303/2015
Operatīvā eksperimentā iegūto pierādījumu izmantošanas pieļaujamība vainas pierādīšanā

J 20.08.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-279/2015
Neiespējamība noteikt ekspertīzi personas nāves cēloņa noteikšanai un kriminālprocesā iegūto pierādījumu pārbaude un izvērtēšana

J 11.06.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No. SKK-133/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

J 28.04.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No.  SKK-46/2015
Tiesai ir jāizvērtē, vai apsūdzētais operatīvajā eksperimentā iesaistīts likumīgi un vai operatīvā eksperimenta laikā iegūtās ziņas ir izmantojamas viņa vainīguma pierādīšanā

J 10.02.2015. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-5/2015
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums par konkrētiem faktiem vai apstākļiem ir atzīstams par liecību

2014. gads

J 27.11.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-691/2014
Uzziņa par to, kura iestāde, kad un uz kādu laika periodu akceptējusi operatīvās darbības pasākumu veikšanu

J 07.04.2014. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-78/2014
Cilvēktiesību garantēšanas un tiesību uz taisnīgu tiesu pamatprincipi kā nosacījums pierādījumu pieļaujamībai

2013. gads

J 11.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-375/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana kriminālprocesā par kriminālpārkāpumu

J 11.11.2013. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-289/2013
Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu pieļaujamības vērtēšana

2010. gads

J 19.10.2010. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-507/2010
Citā kriminālprocesā konstatēti fakti, kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 125.pantu uzskatāmi par pierādītiem bez papildu procesuālo darbību veikšanas

2009. gads

J 24.11.2009. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-620/2009
Procesuālie izdevumi kā Kriminālprocesa likumā paredzētie apstākļi, kuriem ir nozīme konkrēto krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulēšanā

2008. gads

J 12.08.2008. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-454/2008
Personas rakstveida iesniegums kā dokuments, kuru var izmantot pierādīšanā

2007. gads

J 11.09.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-526/2007
Administratīvo tiesu nolēmumi kā pierādījumi krimināllietā

J 08.03.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-106/2007
Personas pašas uzrakstīts un parakstīts paskaidrojums kā liecība

J 25.01.2007. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-51/2007
Lietas nosūtīšana prokuroram trūkumu novēršanai Kriminālprocesa likuma 486. panta kārtībā

2006. gads

J 12.10.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-579/2006
Pierādījumu vērtēšanas nepieciešamība, iztiesājot lietu