Par tiesu lietām

Drukas versija
28. augusts, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 24. līdz 28.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 12 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
28. augusts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.augusta līdz 4.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 21 blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.
28. augusts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 31.augusta līdz 4.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
27. augusts, 2015

Stājies spēkā spriedums, atzīstot par prettiesisku cietuma administrācijas rīcību, nenosūtot vēstuli bez pastmarkas vienas ieslodzījuma vietas ietvaros

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 27.augustā pieņēmis lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību sakarā ar pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru atzīta par prettiesisku Daugavgrīvas cietuma administrācijas rīcība, atsakoties nodot pieteicēja vēstuli citai ieslodzītajai personai, kura atrodas tajā pašā iestādē. Tāpat ar apelācijas instances tiesas spriedumu Ieslodzījuma vietu pārvaldei uzlikts par pienākums rakstveidā atvainoties pieteicējam.
26. augusts, 2015

Lietā par atbalsta maksājumiem un tiem piemērojamiem nodokļiem uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.augustā apturēja tiesvedību strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par pieteicējam aprēķināto iedzīvotāja ienākuma nodokli no Lauku atbalsta dienesta izmaksātajiem atbalsta maksājumiem. Augstākās tiesas ieskatā pastāv šaubas par Eiropas Savienības Padomes regulas Nr.73/2009 (EK) 29.panta 1.punkta interpretāciju, jo minētā regula nenoteic, ka no izmaksātajiem atbalsta maksājumiem var tikt veikti kādi nodokļu ieturējumi, savukārt no nacionālajām tiesību normām secināms, ka atbalsta maksājumi tiek atzīti par ar iedzīvotāju ienākumu nodokli apliekamiem ienākumiem. Pastāvot šādām šaubām, AT nolēma vērsties ar prejudiciālo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.
21. augusts, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 20.jūlija līdz 21.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
21. augusts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Vienā lietā būs lēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 19 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
21. augusts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.
24. jūlijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 31.jūlijam

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu. Viena lieta ienākusi ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
20. jūlijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 6. līdz 17.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 25 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.