Par tiesu lietām

Drukas versija
11. septembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 17 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 28 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
11. septembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un 20 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija.
10. septembris, 2015

Negroza spriedumu uzlikt pašvaldībai pienākumu reģistrēt pieteicēju sociālā dzīvokļa izīrēšanas rindā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 8.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam uzlikts pienākums reģistrēt pieteicēju sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai 13.reģistrā. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka apgabaltiesa ir pareizi interpretējusi un konkrētajiem apstākļiem piemērojusi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešo daļu, kas noteic, ka gadījumā, ja persona lūdz pārtraukt tai sniegto pakalpojumu aprūpes institūcijā, pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā persona dzīvojusi pirms iestāšanās aprūpes institūcijā, ir pienākums nodrošināt šai personai izmitināšanu, ja tai nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
8. septembris, 2015

Augstākā tiesa: lēmums par izglītības ieguves organizāciju pašvaldībā ir iekšējs lēmums un tas nav pārsūdzams tiesā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par Saldus novada domes lēmumu saistībā ar izglītības ieguves organizāciju pašvaldībā. Augstākā tiesa atzina par pamatotu rajona tiesas atziņu, ka pieteikums nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā, ja vien skolēniem tiek saglabātas iespējas iegūt attiecīgo izglītību pašvaldības administratīvajā teritorijā. Atbilstoši pārsūdzētajā lēmumā minētajam, vidējās izglītības programmas apguve vidusskolas 10.klasē tiek saglabāta Saldus 1.vidusskolā, Saldus Vakara vidusskolā, Druvas vidusskolā un Kalnu vidusskolā, tādējādi skolēnu tiesības iegūt vidējo izglītību Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav būtiski aizskartas. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
4. septembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 31.augusta līdz 4.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, septiņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Piecas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā, no kurām vienu lietu izskatīs mutvārdu procesā, četras – rakstveida procesā.
4. septembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.septembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 20 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu un vienu pieteikumu par sprieduma, kas uzliek parādniekam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību, nepildīšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 23 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
4. septembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.septembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību skatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts zemes dienests un Rīgas dome.
4. septembris, 2015

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē prasība pret KNAB par disciplinārsoda atcelšanu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 4.septembrī daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 29.decembra spriedumu prasībā pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). Lieta atceltajā daļā nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
4. septembris, 2015

Augstākā tiesa: Saeimas lēmums par piekrišanu krimināllietas iztiesāšanai nav pārsūdzams tiesā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.septembrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt Daiņa Liepiņa pieteikumu par Saeimas lēmumu piekrist viņa krimināllietas iztiesāšanas turpināšanai. Tiesa norādījusi, ka lēmums par piekrišanu krimināllietas iztiesāšanai nav pārsūdzams un nav pārsūdzama arī šā lēmuma izpilde, proti, Saeimas rīcība, liedzot pieteicējam piedalīties Saeimas darbā, neizmaksājot noteiktās kompensācijas un mēnešalgu pilnā apmērā. Tā nav vērtējama kā atsevišķa Saeimas faktiskā rīcība, bet gan lēmuma izpildes sekas. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
3. septembris, 2015

Stājies spēkā spriedums, noraidot bijušā KNAB izmeklētāja prasību atzīt biroja rīkojumu par spēkā neesošu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 1.septembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar bijušā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētāja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 3.septembra spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par KNAB rīkojuma par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējumu piedziņu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Tiesnešu kolēģija šādu lēmumu pieņēmusi, jo kasācijas sūdzībā minētie argumenti nerada šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.