Par tiesu lietām

Drukas versija
12. jūnijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 12 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
12. jūnijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Privatizācijas aģentūra un Ogres novada dome.
9. jūnijs, 2015

Lietā par sašķidrinātajai gāzei piemērojamo ievedmuitas tarifa likmi aptur tiesvedību un uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 5.jūnijā apturēja tiesvedību SIA „Latvijas propāna gāze” pieteikumā par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu daļā, ar kuru SIA „Latvijas propāna gāze” noteikts pienākums samaksāt budžetā nodokļu maksājumu.
5. jūnijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 1. līdz 5.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 43 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
5. jūnijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma, kas uzliek parādniekam pienākumu izpildīt noteiktas darbības, nepildīšanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs septiņas blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
5. jūnijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 8. līdz 12.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
4. jūnijs, 2015

Negroza spriedumu par atteikumu veikt pensijas pārrēķinu personai, kura saņem pensiju no divām valstīm

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvā apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts negrozīts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums atteikt pieteicējai veikt pensijas pārrēķinu. Lēmums pamatots ar to, ka persona nav izdarījusi izvēli saņemt vecuma pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā vai Krievijas Federācijas pilsoņa pensiju. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
4. jūnijs, 2015

Lietā par bioloģiskās lauksaimniecības zemes atbalsta maksājumiem aptur tiesvedību un uzdod Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 3.jūnijā nolēma apturēt tiesvedību zemnieku saimniecības pieteikumā par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējai uzlikts pienākums atmaksāt saņemto atbalstu. Augstākā tiesa, izskatot zemnieku saimniecības kasācijas sūdzību, atzina par nepieciešamu vērsties ar prejudiciālajiem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. Tiesvedība lietā tiek apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.
29. maijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 25. līdz 29.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 55 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 11 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
29. maijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.jūnijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, divus pieteikumus par puses aizstāšanu un divus pieteikumus par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs desmit blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.