Par tiesu lietām

Drukas versija
11. marts, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 66 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 12 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos un vienu pieteikumu par dokumentu pievienošanu lietas materiāliem ekspertīzes vajadzībām. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 48 blakus sūdzības.
8. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.martam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 12 kasācijas sūdzības un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.
6. marts, 2013

Senāts atstāj negrozītu spriedumu par 20 000 latu morālā kaitējuma atlīdzību izpletņlēkšanas apmācībās bojā gājušā karavīra mātei

6.martā Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departaments paplašinātā sastāvā izskatīja Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību un prasītājas pārstāvja pretsūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu lietā par karavīra bojāeju izpletņlēkšanas apmācību laikā.
4. marts, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 41 lieta. Tiesas sēdē izskatīs trīs apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu, vienā lietā tiks lemts jautājums par ekspertīzes noteikšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 28 blakus sūdzības.
1. marts, 2013

Rīgas domei publiski jāatvainojas biedrībai „Daugavas Vanagi Latvijā” par prettiesisko lēmumu aizliegt rīkot gājienu 16.martā

Senāta Administratīvo lietu departaments 27.februārī, rīcības sēdē izskatot Rīgas domes iesniegtās kasācijas sūdzības un pieteicēju iesniegtās pretsūdzības par Administratīvās rajona tiesas spriedumiem, nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” un biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa” pieteikumu lietās.
1. marts, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.martam

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs divas kasācijas sūdzības, četras blakus sūdzības un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.
26. februāris, 2013

Senāts: Kreditoram vienpusēji laužot līgumu, zūd līgumiskais pamats nokavējuma procentu un līgumsoda piedziņai pēc līguma izbeigšanās

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā kļuvis pieejams pilns Senāta spriedums AS „PrivatBank” maza apmēra prasības lietā pret parādnieci par parāda piedziņu. Izskatījis lietu paplašinātā – 11 senatoru sastāvā Senāts ar šo spriedumu izdara precizējumu judikatūrā, ka līgumiskie procenti un līgumsods gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma, ir atlīdzināmi līdz brīdim, kad līgums beidz pastāvēt.
26. februāris, 2013

Senāts konstatē tiesību normu pārkāpumus taksometru pakalpojumu sniegšanas tirgū Rīgā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 25.februārī rakstveida procesā izskatīja pieteicēja blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība pieteikumā par publiskas taksometru stāvvietas noteikšanu Centrālās dzelzceļa stacijas laukumā Rīgā.
25. februāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 25. februāra līdz 1.martam

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā Senāts izskatīs septiņas kasācijas sūdzības un vienpadsmit blakus sūdzības.
22. februāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25.februāra līdz 1.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 37 lietas. Tiesas sēdē izskatīs desmit apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 12 blakus sūdzības.