Par tiesu lietām

Drukas versija
8. maijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības, divas no lietām departamenta kopsēdē. Rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs un Ventspils brīvostas pārvalde.
8. maijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 21 apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par izsoles akta apstiprināšanu un lūgumu par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 14 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
6. maijs, 2015

Augstākā tiesa: izlemjot jautājumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu, PMLP ir jāizvērtē apstākļi pēc būtības

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 6.maijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts personas pieteikums un uzlikts pienākums Iekšlietu ministrijai nodrošināt, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 30 dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās izsniedz personai termiņuzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem.
30. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 27. līdz 30.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 24 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Astoņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
30. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 8.maijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs septiņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 13 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.
30. aprīlis, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 5. līdz 8.maijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iekšlietu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.
28. aprīlis, 2015

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par RPIVA prorektores atstādināšanu no darba

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 27.aprīlī, izskatot prasītājas kasācijas sūdzību, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) par rīkojuma atzīšanu par prettiesisku un spēkā neesošu daļā un vidējās izpeļņas piedziņu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. AT spriedumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesa nav noskaidrojusi lietā nozīmīgus apstākļus, kā arī tiesas izdarītie secinājumi ir pretrunā ar lietā esošajiem pierādījumiem.
27. aprīlis, 2015

Lietā par preču muitas vērtības noteikšanu uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.aprīlī kopsēdē, izskatot lietu, kurā ir strīds par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi, nolēma apturēt lietā tiesvedību un uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālu jautājumu. AT šādu lēmumu pieņēma, jo pastāv šaubas par Padomes 1992.gada 12.oktobra regulas (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 29.panta 1.punkta interpretāciju un Eiropas Savienības Tiesa nav sniegusi šīs normas iztulkojumu. Augstākās tiesas ieskatā, šīs normas interpretācija ir izšķiroša lietas izspriešanā.
24. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 20. līdz 24.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 33 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 29 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
24. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 30.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 13 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu apelācijas sūdzību un 14 blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem.