Par tiesu lietām

Drukas versija
17. februāris, 2015

Lietā par autortiesību pārkāpšanu izbeidz kriminālprocesu un nosūta lietu izskatīšanai Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 16.februārī atcēla Rīgas apgabaltiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumus un izbeidza kriminālprocesu pret diviem apsūdzētajiem sakarā ar savulaik atvērtu interneta mājas lapu www.e-biblioteka.lv , kurā reproducētas dažādu autoru un izdevniecību grāmatas un muzikālie darbi, pārkāpjot autoru tiesības uz darbu izmantošanu. Kriminālprocess izbeigts sakarā ar spēkā stājušiem grozījumiem Krimināllikumā. Augstākā tiesa lietu nosūtīs pirmās instances tiesai nepieciešamo materiālu nosūtīšanai kompetentajai institūcijai vai amatpersonai izskatīšanai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
16. februāris, 2015

Tiesa ar blakus lēmumu vērš Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzmanību uz divu advokātu iespējamiem pārkāpumiem

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 16.februārī, rakstveida procesā izskatot pieteicējas SIA „Zane un S” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā par Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, ar kuru par pamatotu atzīts pasūtītāja lēmums izslēgt pieteicēju no juridisko pakalpojumu iepirkuma sakarā ar nepamatoti zemu cenu, taisīja blakus lēmumu. Ar blakus lēmumu tiesa vērš Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzmanību, ka zvērināti advokāti Jānis Spilve un Mārtiņš Otomers pārkāpuši Advokatūras likuma 117.pantu un Latvijas Zvērinātu Advokātu padomes 2000.gada 12.septembra lēmumu Nr.226 un 2012.gada 26.jūnija lēmumu Nr.139.
13. februāris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 9. līdz 13.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 15 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā. Viena no tām tiesas sēdē mutvārdu procesā paplašinātā tiesnešu sastāvā, piecas – rakstveida procesā.
13. februāris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 12 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Četrās lietā būs sprieduma pasludināšana. Divas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
13. februāris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.februārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Iepirkumu uzraudzības birojs, Ekonomikas ministrija, Valsts zemes dienests un Rīgas dome.
13. februāris, 2015

Stājies spēkā spriedums krimināllietā par narkotiku glabāšanu lielā apmērā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 12.februārī pieņēmis lēmumu par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu krimināllietā par narkotiku glabāšanu lielā apmērā, kā arī kādas personas nolaupīšanu un slepkavības mēģinājumu. Šāds lēmums pieņemts, jo, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru apsūdzētajam Dainim Baufalam galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem, bet diviem citiem lietā apsūdzētajiem sods noteikts brīvības atņemšana uz sešiem gadiem un vienu mēnesi. AT krimināllietu departamenta lēmums nav pārsūdzams. Kasācijas sūdzības par AT krimināllietu tiesu palātas 2014.gada 4.novembra spriedumu bija iesniedzis D.Baufals.
12. februāris, 2015

Lietā par iepirkumu sniegt paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgā nolēmums būs pieejams martā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 11.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja lietu, kurā pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības biroja lēmums, ar kuru noraidīts akciju sabiedrības „Rīgas Taksometru parks”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VAS SV”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KORT”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Euro Balt – SV”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas maršrutu autobusi” un AS „Liepājas autobusu parks” (turpmāk visas kopā – pieteicējas) apstrīdēšanas iesniegums par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” rīkotā atklātā konkursa par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos (turpmāk – iepirkums) nolikumu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 243.panta pirmajā daļā noteiktajam, paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 11.martā.