Par tiesu lietām

Drukas versija
5. marts, 2015

Tiesai no jauna jāvērtē pašvaldības noteiktā nodokļa apmērs par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā esošām garāžām

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumus divās lietās, ar kuriem noraidīti SIA „Proviv” pieteikumi par Rīgas domes lēmuma atcelšanu, nosakot komersantam paaugstinātu nodokļa likmi par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā ietilpstošām garāžām. Augstākā tiesa atzinusi, ka likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punkts interpretējams tādējādi, ka samazinātā nodokļa likme piemērojama arī komersantiem piederošām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja vien šajās telpās netiek veikta saimnieciskā darbība. Tā kā apgabaltiesa minēto normu tulkojusi citādāk, lieta nosūtāma apgabaltiesai jaunai izskatīšanai, ņemot vērā Augstākās tiesas spriedumā sniegto normu interpretāciju.
27. februāris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 23. līdz 27.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 27 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
27. februāris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.martam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana. 12 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
27. februāris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 2. līdz 6.martam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts robežsardze, Nīcas novada dome, Balvu novada dome, Jūrmalas pilsētas dome, Mārupes novada dome un Rīgas dome.
25. februāris, 2015

Prasības lietā par atbildētājas tiesībām izmantot parādnieka kontā esošus naudas līdzekļus nodrošinātās saistības atmaksai apsver iespēju vērsties Eiropas Savienības Tiesā un Satversmes tiesā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 25.februārī tiesas sēdē paplašinātā sastāvā uzklausīja lietas dalībnieku – SIA „Izdevniecība STILUS” tiesību pārņēmēja SIA “Private Equity Insurance Group” un AS „Swedbank” pārstāvju viedokli par iespēju uzdot lietā prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Tiesa lūdza lietas dalībniekiem sniegt savu viedokli, jo, skatot lietu rakstveida procesā, Civillietu departaments konstatēja iespējamu piemērojamās Finanšu nodrošinājuma likuma normas neatbilstību Satversmei. Tā kā minētā likuma norma ir ieviesta, transponējot ES direktīvu, tiesas ieskatā apsverama arī prejudiciāla jautājuma uzdošana Eiropas Savienības tiesai. Šā iemesla dēļ lieta no rakstveida procesa tika nodota izskatīšanai mutvārdu procesā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja pušu pārstāvjus un noteica, ka lēmumu paziņos 11.martā plkst. 14.00.
25. februāris, 2015

Prasības lietu par nemateriālā kaitējuma atlīdzinājumu no apdrošinātāja nodod jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 25.februārī lietu pret apdrošināšanas AS „Baltikums” par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu sakarā ar nemateriāliem zaudējumiem prasītāja vecāku nāves gadījumā autoavārijā nodeva jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai. Augstākā tiesa lietu mutvārdu procesā paplašinātā tiesnešu sastāvā skatīja sakarā ar prasītāja pārstāves kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru prasība noraidīta.
20. februāris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 16. līdz 20.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 11 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
20. februāris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.februārim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa atcelšanu. Trīs lietās būs sprieduma pasludināšana. Desmit lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
20. februāris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 23. līdz 27.februārim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Zemkopības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome.
20. februāris, 2015

Atceļ spriedumu par Winergy tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu; atceļ lēmumu par administratora apstiprināšanu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 20.februārī apmierināja prokurora kasācijas protestu un atcēla Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2014.gada 15.augusta spriedumu, ar kuru apmierināta SIA „Winergy” tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana un apstiprināts tiesiskās aizsardzības plāns. Tāpat Augstākā tiesa atcēla Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneša 2014.gada 4.augusta lēmumu, ar kuru par SIA „Winergy” administratoru iecelts sertificēts administrators Jānis Jurkāns. Augstākā tiesa atzinusi, ka pirmās instances tiesa nav vērtējusi kreditora iebildumus, kuros norādīts uz iespējamu fiktīvu darījumu SIA „Winergy” un OU „Firepower” starpā. Tāpat administrators savas kompetences ietvaros nav veicis vispusīgu un detalizētu faktisko apstākļu pārbaudi, lai sagatavotu objektīvu, patiesajai situācijai atbilstošu atzinumu. Atceļot iepriekš minēto spriedumu un lēmumu, Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.