Civillietu departamentā

Drukas versija
13. novembris, 2017

Augstākā tiesa nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par direktīvas 72/166/EEK normu iztulkošanu

Augstākā tiesa 2017.gada 13.novembrī apturēja tiesvedību civillietā Eiropas komercsabiedrības „Balcia Insurance” SE (agrākais nosaukums - Eiropas komercsabiedrība „BTA Insurance Company” SE) prasībā pret apdrošināšanas AS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” par zaudējumu atlīdzības piedziņu regresa kārtībā un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai (EST) jautājumus par direktīvas 72/166/EEK (par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un attiecībā uz kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību) 3.panta 1.punkta iztulkošanu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kas stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
10. novembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 15 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
9. novembris, 2017

Nolemj uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 2017.gada 8.novembrī apturēja tiesvedību lietā SIA „Ķipars AI” prasībā pret likvidējamo AS „Latvijas Krājbanka” par maksājuma rīkojuma izpildi un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Eiropas Savienības Tiesas praksē līdz šim nav sniegta interpretācija par Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija Direktīvas 98/26/EK normām attiecībā uz pārveduma rīkojuma ievadīšanas sistēmā brīdi un maksātnespējas procedūras ietekmi uz pārveduma rīkojumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
6. oktobris, 2017

Prasības lietu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Civillietu departaments 5.oktobrī prasības lietā pret kādreizējo Vides un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumuprasības apmierinātajā daļā un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākā tiesa spriedumā atzina, ka nevar piekrist apelācijas instances tiesas secinājumam, ka vidusmēra saprātīgam skatītājam frāze „Jums ir jāsaņem (..) taisnīgs sods, zaglim, tāpat kā filmā, ir jāsēž cietumā”, liek izdarīt pārsteidzīgu secinājumu par prasītāja vainojamību viņam inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos.
30. jūnijs, 2017

Stājas spēkā spriedums pēdējā no prasības lietām par kompensāciju saistībā ar atsavināto zemes īpašumu lidostas “Rīga” vajadzībām

Augstākās tiesas Civillietu departaments30.jūnijā atstāja negrozītu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 14.jūlija spriedumu, ar kuru prasības lietā pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 133 788,42 euro, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.jūnijam 133 718,42 euro, tiesas izdevumus 3034,33 euro, ar lietas vešanu saistītos izdevumus 4341,49 euro, bet pavisam kopā 274 812,66 euro.
29. jūnijs, 2017

Stājas spēkā spriedums prasībā par kompensāciju saistībā ar atsavināto zemes īpašumu lidostas “Rīga” vajadzībām

Augstākās tiesas Civillietu departaments 29.jūnijā atstāja negrozītu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 30.jūnija spriedumu, ar kuru prasības lietā pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 184 997,79 euro, likumiskos procentus par laiku no 1997. gada 1. marta līdz 2015. gada 1. jūnijam 184 997,79 euro, tiesas izdevumus 3159,48 euro, ar lietas vešanu saistītos izdevumus 5329,64 euro, bet pavisam kopā 378 484,70 euro.
21. jūnijs, 2017

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.jūnijam

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
19. jūnijs, 2017

Stājies spēkā spriedums bijušo Parex bankas īpašnieku prasībā pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā

Augstākās tiesas Civillietu departaments 19.jūnijā, rīcības sēdē izvērtējot prasītāju Valērija Kargina, Viktora Krasovicka, Georgija Krasovicka un Aleksandras Krasovickas kasācijas sūdzības par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģijai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs.Līdz ar to lietā stājas spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 25.novembra spriedums, ar kuru pilnībā noraidīta prasītāju prasība pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gadā slēgto Ieguldījuma līgumu un 2008.gada 2. un 3.decembra Vienošanos par grozījumiem Ieguldījuma līgumā, tajā skaitā – visu to ietvaros sniegto garantiju un apliecinājumu atzīšanu par spēkā neesošiem, 2008.gada 4.decembrī noslēgto Hipotēku un Finanšu ķīlas līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem un ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
16. jūnijs, 2017

Stājies spēkā spriedums Kultūras ministrijas strīdā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu

Augstākās tiesas Civillietu departaments 15.jūnijā rīcības sēdē pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību lietā par Laikmetīgās mākslas muzeja projektu. Izvērtējot Latvijas Republikas Kultūras ministrijas kasācijas sūdzību un prasītājas SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” pretsūdzībā minētos argumentus, Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija atzina apelācijas instances tiesas spriedumu par tiesisku un pamatotu. Līdz ar to lietā stājas spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2016.gada 6.decembra spriedums, ar kuru daļēji apmierināta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” prasība pret Latvijas Republiku Kultūras ministrijas personā. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu par labu SIA „Jaunrīgas attīstības uzņēmums” no Kultūras ministrijas piedzīts parāds 621 949,19 euro un tiesas izdevumi 30 386,52 euro, bet pavisam kopā 652 335,71 euro. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
15. jūnijs, 2017

Augstākā tiesa: Valdes loceklis ir personīgi atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja viņš tos nodarījis ar savām darbībām vai ir veicinājis to nodarīšanu

Augstākās tiesas Civillietu departamentā 15.jūnijā kļuvis pieejams spriedumslietā, kuras ietvaros rakstveida procesā izskatīta Lauku atbalsta dienesta kasācijas sūdzība par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 10.aprīļa spriedumu, ar kuru noraidīta Lauku atbalsta dienesta prasība piedzīt zaudējumu atlīdzību no likvidētās SIA „Liepājas kuģu serviss” valdes priekšsēdētāja par prettiesisku valsts un Eiropas Savienības struktūrfonda atbalsta saņemšanu un izlietošanu.