Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros maijā pievienoti septiņi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā fiksētā informācija uzskatāma par precīzāku un pilnīgāku salīdzinājumā ar rakstveidā fiksēto informāciju, taču izmeklēšanas darbību fiksēšana skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā nav atzīstama par izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu ticamības kritēriju.

Jebkuru izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu, tostarp tādu, kuru iegūšana fiksēta skaņu vai skaņu un attēlu ierakstā, ticamība pārbaudāma saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 128.panta otrās daļas prasībām – to kopumā un savstarpējā sakarībā ar citiem lietā iegūtajiem pierādījumiem.

Tēze:
Krimināllikuma 262.1 panta pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir pabeigts brīdī, kad uz medicīnisko pārbaudi nosūtītā persona paziņo ārstniecības personai, ka atsakās no medicīniskās pārbaudes, un šāds paziņojums tiek fiksēts medicīniskās pārbaudes protokolā alkohola ietekmes noteikšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Uz medicīnisko pārbaudi nosūtītās personas vēlākai viedokļa maiņai nav izšķirošas juridiskas nozīmes un personas vēlāka piekrišana medicīniskās pārbaudes veikšanai nevar tikt atzīta par labprātīgu atteikšanos no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saskaņā ar Krimināllikuma 16.pantu.

Tēze:
Ja kompensācijas pieteikums, ievērojot Kriminālprocesa likuma 351.panta pirmajā daļā noteiktās prasības, iesniegts laikā, kad krimināllieta par pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos atrodas tiesā un nav izskatīta, tiesai jādod iespēja prokuroram ar apsūdzēto noslēgt papildu vienošanos par kaitējuma apmēru un tā atlīdzināšanu.

SKK-[C]/2019 “Labvēlīgu seku veida piemērošana tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpuma gadījumā” (KPL/ Kriminālprocesa pamatprincipi; KL/ Soda noteikšana)

Tēze:
Konstatējot tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpumu, atzinumam par pārkāpuma esību, kā arī par konkrētu labvēlīgu seku veida piemērošanu vai nepiemērošanu ir jābūt izvērstam un motivētam ar konkrētiem faktiem.

Tēze:
Nosakot sodu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības un pēc vairākiem spriedumiem, vispirms jānosaka sods saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta attiecīgo daļu un tikai pēc tam saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)