Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros jūlijā pievienoti divi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Ja tiek izmantots tāds noslepkavošanas veids, kas ir bīstams vairākām personām, ne tikai vienam cietušajam, un rezultātā cietusī persona tiek nonāvēta, noziedzīgais nodarījums kvalificējams pēc Krimināllikuma 117.panta 3.punkta kā slepkavība, kas izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā. Tas, vai vainīgā persona bija pazīstama ar cietušo un vai viņai bija nodoms izdarīt tieši šīs konkrētās personas slepkavību, kvalifikāciju neietekmē.

Tēze:
Lietas iztiesāšana apelācijas instances tiesā rakstveida procesā ārkārtējās situācijas laikā un tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana

Likuma „Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 4.panta trešā daļa noteica, ka krimināllietu apelācijas kārtībā var iztiesāt rakstveida procesā arī citos Kriminālprocesa likumā neminētos gadījumos, ja pret to neiebilst prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar. Minētais nozīmē, ka, ja arī procesā iesaistītās personas neiebilst pret rakstveida procesu, tiesai nav pienākuma katrā ziņā lietu noteikt izskatīšanai rakstveida procesā – normā paredzēto tiesisko kārtību tā var piemērot vai nepiemērot. Izvēloties rakstveida procesa veidu, apelācijas instances tiesai ir jānodrošina, lai tiktu ievērotas procesā iesaistīto personu tiesības uz taisnīgu tiesu.