Augstākā tiesa tiesību zinātņu maģistrantiem un doktorantiem piedāvā iespējamās studiju darba tēmas, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Senāta nolēmumos paustās atziņas.

Pētniecības darbs ir studenta patstāvīgs darbs, un tas nozīmē patstāvīgi veiktu nolēmumu meklēšanu, izmantojot publiski pieejamās nolēmumu datubāzes un apkopojumus. Vairumā gadījumu juridiski vērtīgi nolēmumi jau publiskoti Augstākās tiesas tīmekļa vietnes judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā. Taču nepieciešamības gadījumā Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās papildu atbalstu studentu pētniecības darbam.

Veiksmīga rezultāta gadījumā studentiem tiks dota iespēja par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā”. 

Piedāvātās tēmas ir gan krimināltiesību un kriminālprocesa, gan civiltiesību un civilprocesa, gan arī administratīvajās tiesībās. Ņemot vērā lietu pakļautības noteikumus, vienai tēmai var būt aktuāli arī divu departamentu nolēmumi. Pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kuros būtiskas atziņas meklējamas arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.​

Atsevišķas tēmas ir par vispārējām aktualitātēm tiesvedībā, kā arī studenti aicināti pievērsties Senāta vēstures pētniecībai.

 

Augstākās tiesas piedāvātās tēmas 2020./ 2021.mācību gadā

Aktualitātes tiesvedībā un Senātā

 1. Kasācijas tiesvedība un process kasācijas instancē (atsevišķi administratīvi procesuālā, civilprocesuālā un kriminālprocesuālā tiesvedība).
 2. Senāta vēsture
 3. Tiesu nolēmumu pieejamība

 

Krimināltiesības un kriminālprocess

 1. Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana Krimināllikuma 185.panta izpratnē
 2. Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņš un tā atjaunošana
 3. Apsūdzības saturs
 4. Attaisnojoša sprieduma taisīšanas pamats
 5. Apjoms un ietvari, kādos lieta tiek iztiesāta apelācijas instances tiesā

 

Civiltiesības un civilprocess

 1. Dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana
 2. Paternitātes atzīšana un apstrīdēšana
 3. Advokātā kā pilnvarnieka atbildība par viņam dotā uzdevuma izpildi
 4. Darba un atpūtas laiks
 5. Privātās dzīves aizsardzība un tiesības uz vārda brīvību

 

Administratīvās tiesības

 1. Studiju finansējuma atmaksas kārtība un nosacījumi
 2. Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības
 3. Būvniecības tiesību jautājumi
 4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas pienākuma jautājumi

 

Augstākās tiesas ieteikto tēmu saraksts tiks nosūtīts augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Plašāku informāciju skatiet šeit

Papildu informācija par studiju darbu pēc Augstākās tiesas ieteikuma – Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā: tālrunis 67020315, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211