Hronoloģiskā secībā
2008

Drukas versija

J 10.12.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-943/2008
Par dzīvokļu privatizāciju „neapdzīvojamā ēkā”

J 03.12.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2008
Jēdziens „ļaunprātīga rīcība”, maldinot par lietas patieso vērtību

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2008
Par Uzņēmuma reģistra valsts notāra lēmuma pārsūdzības kārtību

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-420/2008
Par meža zemes transformācijas kārtību

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/2008
Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-435/2008
Par brīdinājumu nomaksāt īres parādu

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-437/2008
Par darba tiesisko attiecību noformēšanu ar valdes locekļiem

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-440/2008
Par vecāku uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu līdz bērns var pats sevi uzturēt

J 26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2008
Par servitūta tiesības atcelšanu

J 12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-85/2008
Par Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu 

J 12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-416/2008
Par nosacījumiem īpašuma prasības apmierināšanai

J 12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-418/2008
Par Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanu, izšķirot strīdus par īres līguma noslēgšanu

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2008
Par turētāja kā īpašnieka vietnieku valdījumā

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008
Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-354/2008
Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-375/2008
Par darba līguma uzteikuma termiņu un sprieduma izpildīšanas pagriezienu darba samaksas piedziņā

J 29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008
Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

J 15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-338/2008
Par mantojuma kopību un rokasnaudas līguma formu

J 15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2008
Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā 

J 01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/2008
Par politiski represētās personas statusa noteikšanas tiesisko dabu

J 01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-854/2008
Par servitūta izbeigšanās pamatiem

J 10.09.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-310/2008
Par pagasttiesas priekšsēdētāja darba tiesisko attiecību regulējumu 

J 27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

J 27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2008
Par bijušo akcionāru tiesībām saņemt dividendes

J 13.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2008
Par izpildu raksta izsniegšanas atteikuma pamatu 

11.06.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2008
Mantošanas kārtība pirmajā šķirā, mantiniekam atraidot mantojumu

J 11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2008
Par pirmpirkuma tiesībām

J 11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-256/2008
Par uzņemto saistību izpildi 

J 11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008
Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

J 11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/2008
Par Darba likuma 114.panta piemērošanu

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2008
Par ostu pārvalžu tiesībām rīkoties ar ostu teritorijā iekļauto valsts zemi

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008
Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

J 04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2008
Vienošanās par konkurences ierobežojumu saistība ar Darba likuma 6. un 84.pantu

J 28.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-219/2008
Par Civilprocesa likuma 193.panta piektās daļas izpildi

J 14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-36/2008
Par nepilngadīgas personas īres tiesībām

J 14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/2008
Par tiesiskā aizskāruma seku novēršanu

J 14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2008
Par laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām

J 14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2008
Par līgumsoda samazināšanas tiesisko pamatu

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2008
Par kreditora tiesībām saņemt likumiskos procentus prasījumos par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2008
Par darba devēja uzteikumu un uzteikšanas termiņu

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2008
Par priekšnoteikumiem viltus konstatēšanai

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-151/2008
Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumiem

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2008
Par izpirkuma tiesības īstenošanu

J 16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2008
Par vienošanās darba līguma grozījumiem nodibināšanas brīdi

J 02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2008
Par pirkuma līguma atcelšanu

J 02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2008
Par zaudējumu un to atlīdzības pienākumu

J 19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-122/2008
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu

J 19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2008
Par blakus lietas piederuma tiesiskā rakstura noskaidrošanu

J 19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-337/2008
Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā 

J 20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2008
Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc protestētiem vekseļiem

J 20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2008
Par ziņu atsaukšanu masu informācijas līdzekļos

J 20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2008
Par pilsonības atņemšanu

J 06.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2008
Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2008
Par tiesiska darījuma formu

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2008
Par piecpadsmitgadīga bērna nodarbināšanu brīvdienās

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2008
Par prokūrista tiesībām slēgt un uzteikt darba līgumus un bezdarbnieka pabalsta atmaksāšanu

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2008
Par īpašuma iegūšanu ar nodošanu

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008
Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2008
Par pirmpirkuma tiesībām

J 23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2008
Par zemnieku saimniecības atsevišķo mantu

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008
Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2008
Par bezstrīdus piespiedu saistības nodošanu izpildei, ja tā saistīta ar nosacījumiem, kuru iestāšanās iepriekš ir jāpierāda

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2008
Par līdzēju doto apsolījumu trešajai personai un tās tiesībām prasīt līguma izpildījumu

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2008
Par ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpi

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2008
Par pacienta tiesībām uzzināt laboratorisko veselības pārbaužu rezultātus

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2008
Par mantojuma masai piederošas mantas izdošanu

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2008
Par pamatkapitāla palielināšanu

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2008
Par zaudējumu piedziņu no apdrošinātāja

J 09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-141/2008
Par prasības pamatu un priekšmetu