EST judikatūra

Drukas versija

Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi tiek publicēti mājaslapā www.curia.europa.eu, tajā ir pieejams arī efektīvs tiesas nolēmumu meklētājs.

Šajā Augstākās tiesas mājaslapas sadaļā publicēti Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas sagatavotie un atlasītie Eiropas Savienības Tiesā risināto atsevišķo problēmjautājumu kopsavilkumi. Tie veltīti arī Latvijā aktuāliem jautājumiem un procesiem. 

 

Pārskats par laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada maijam Eiropas Savienības Tiesā un Vispārējā tiesā izskatītajām lietām intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos. Pārskatā iekļautas lietas gan preču zīmju un dizainparaugu, gan autortiesību jomā. 

 

 

Apkopojumā apkopotas un sistematizētas EST judikatūras atziņas šādos jautājumos:

Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos nav saistoši

Negodīgu noteikumu identificēšana

Tiesas ex officio pienākums pārbaudīt līguma noteikumu godīgumu  

Tiesas pilnvaras, konstatējot negodīgu līguma noteikumu 

Patērētājapiekrišana negodīgiem noteikumiem  

Līguma noteikuma saprotamība 

 

 

  • Eiropas Savienības Tiesas prakse darba tiesībās 2011.-2013.gadā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības apkopojumi :

EST atziņas par darba laika, nepilna darba laika līgumu jautājumiem

EST atziņas par darba līgumiem uz noteiktu laiku

EST atziņas saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegumu darba tiesībās

EST atziņas saistībā ar personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī atsevišķiem jautājumiem par darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmuma pārejas un darba devēja maksātnespējas gadījumā