Par tiesu lietām

Drukas versija
15. decembris, 2015

Apgabaltiesai atkārtoti jāvērtē lieta par RPIVA prorektores atstādināšanu no darba

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 11.decembrī, izskatot prasītājas kasācijas sūdzību, atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA) par rīkojuma atzīšanu par prettiesisku un spēkā neesošu daļā un vidējās izpeļņas piedziņu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. AT spriedumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesa, atkārtoti izskatot lietu, nav noskaidrojusi lietā nozīmīgus apstākļus, kas bija izdarāms, tiesai novērtējot pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz tiesas sēdē vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, vadoties no tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un dzīvē gūtiem novērojumiem.
11. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 11.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 44 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
11. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14.decembra līdz 18.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, trīs pieteikumus par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par puses aizstāšanu. Desmit lietās būs sprieduma pasludināšana. Sešas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
11. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 14. līdz 18.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un 14 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ģenerālprokuratūra, Uzņēmumu reģistrs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Iepirkumu uzraudzības birojs.
10. decembris, 2015

Ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas atziņas, Nestle un Sara Lee Baltic strīdu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 9.decembrī atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Šveices firmas „Société des Produits Nestlé S.A.” prasība pret SIA „Sara Lee Baltic” daļā par kompensācijas piedziņu lietā par preču zīmi „Sarkanā krūze”. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā.
7. decembris, 2015

Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību par ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 4.decembrī ar rīcības sēdes lēmumu atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret Solvitu Āboltiņu un AS „Lauku Avīze” par ziņu atsaukšanu, atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Šādu lēmumu tiesa pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
4. decembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 30.novembra līdz 4.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 59 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 14 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.
4. decembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7.decembra līdz 11.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 23 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
4. decembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 7. līdz 11.decembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības ministrija, Valsts kase, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome.
3. decembris, 2015

Daļēji apmierina prasību un pretprasību AKKA/LAA un Latvijas televīzijas strīdā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 3.decembrī daļēji apmierināja biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) prasību un valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” (Latvija televīzija) pretprasību. Tiesa noteica, ka biedrības AKKA/LAA un Latvijas televīzijas noslēgtā licences līguma 3.1.punktā paredzamais atlīdzības lielums 2005. un 2006.gadā ir 2% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem un 2007. un 208.gadā – 1,5% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem. Tiesa piedzina no Latvijas televīzijas biedrības AKKA/LAA labā atlīdzību par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim EUR 637 836,89 apmērā, tiesas izdevumus valsts nodevas nomaksai EUR 1865,40 apmērā un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai EUR 5030,05 apmērā. Pilns tiesas spriedums tiks sagatavots 18.decembrī un pēc šī datuma lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā AT Civillietu departamentā.