Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
26. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 29.janvāra līdz 2.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurā atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Rucavas novada dome un Rīgas dome. 
17. janvāris, 2018

Atstāj negrozītu spriedumu lietā par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts ieņēmumu dienesta lēmums, uzliekot pienākumu pieteicējai maksāt muitas nodokli, antidempinga maksājumu un pievienotās vērtības nodokli, atcelts. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi par pamatotiem apgabaltiesas spriedumā izdarītos secinājumus par būtiskiem trūkumiem Valsts ieņēmumu dienesta izdotajā administratīvajā aktā. 
12. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
8. janvāris, 2018

Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nolēmums būs pieejams februārī

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 8.janvārī mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteicējas – SIA “Grev” – kasācijas sūdzību lietā par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Augstākā tiesa pabeidza lietas izskatīšanu un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 7.februārī.
5. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Tāpat tiesa rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, AS “Latvijas valsts meži” un Ķekavas novada dome.
5. janvāris, 2018

AKKA/LAA strīdā ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu spriedums būs pieejams februāra sākumā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 5.janvārī "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes strīdā pagarināja nolēmuma pieejamības laiku uz 6.februāri. Tiesa lietu tiesas sēdē izskatīja pērn 6.decembrī sakarā ar AKKA/LAA un Konkurences padomes kasācijas sūdzībām strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus par iesniegtajām kasācijas sūdzībām un Eiropas Savienības Tiesas sniegtajām atbildēm uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem lietā. 
28. decembris, 2017

Lietu par atlīdzinājuma pieprasīšanu sakarā ar ilgstošu invaliditātes pensijas nepiešķiršanu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 28.decembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par atlīdzinājuma piešķiršanu sakarā ar ilgstošu procesu invaliditātes pensijas piešķiršanā. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
28. decembris, 2017

Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.decembrī apturēja tiesvedību lietā saistībā ar pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Augstākās tiesas ieskatā, likuma sistēma rada netaisnīgas sekas bijušajam īpašniekam gadījumos, kad nekustamais īpašums atsavināts (ierakstīts zemesgrāmatā) līdz 31.augustam, jo nodokļa papildlikmes aprēķina vajadzībām tiek pārbaudīta lauksaimniecības zemes apstrāde līdz 1.septembrim. Laika posms līdz 31.augustam ir lielākā gada daļa, tādēļ lietā izskatāmo un tam līdzīgus gadījumus nevar atzīt par netipiskiem. Šādos apstākļos Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 104.panta otrajai daļai vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu par lietā piemērojamās likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli“ 7.panta trešās daļas, ciktāl tā nenosaka nodokļa papildlikmes par neapstrādātu lauksaimniecības zemi maksāšanas pienākuma izbeigšanos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam. Tiesvedība lietā apturēta līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.
22. decembris, 2017

Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts darba inspekcija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Ģenerālprokuratūra, Rīgas dome, Jūrmalas pilsētas dome, Jelgavas novada pašvaldība un Rucavas novada dome.
19. decembris, 2017

Lietā par importēto medikamentu muitas vērtību aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 15.decembrī apturēja tiesvedību lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA “Oriola Rīga” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējai papildu nomaksai budžetā aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis, nokavējuma nauda un soda nauda. Augstākā tiesa nolēma vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas spriedums.