Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
15. februāris, 2017

Pieteikumā piešķirt pensiju ar atvieglotiem noteikumiem apgabaltiesai vēlreiz jāvērtē lietas apstākļi

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika apmierināts pieteikums un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) uzlikts pienākums izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru pieteicējam tiktu piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem pardarbu kaitīgos un smagos apstākļos. Augstākā tiesa atzina, kaapgabaltiesa nav objektīvi noskaidrojusi visus lietas apstākļus, kā arī lietā esošos pierādījumus nav vērtējusi atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām, tāpēc lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā.
13. februāris, 2017

Tiesai no jauna jāvērtē pieteikuma virzība par Iecavas novada domes izdoto plašsaziņas līdzekli

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.februārī daļēji atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu pieteikumā par Iecavas novada domes izdoto laikrakstu „Iecavas Ziņas”. Administratīvajai rajona tiesai būs no jauna jāvērtē SIA “Bauskas Dzīve” pieteikums, kurā lūgts aizliegt Iecavas novada domei izdot plašsaziņas līdzekli, publicējot trešo personu reklāmas un sludinājumus, un jautājums par pieteicējai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Pārējā daļā Administratīvās rajona tiesas lēmums atstāts negrozīts, bet SIA „Bauskas Dzīve” blakus sūdzība noraidīta. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
10. februāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Veselības ministrija, Aizsardzības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
8. februāris, 2017

Strīdā par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā nolēmums būs pieejams martā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 8.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja reliģiskās organizācijas „Latvijas Pareizticīgā Autonomā Baznīca” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Uzņēmumu reģistram ierakstīt pieteicēju reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. Augstākā tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 10.martā.
31. janvāris, 2017

Atstāj spēkā spriedumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu karavīram sakarā ar veselības traucējumu, pildot dienesta pienākumus

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 31.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināts pieteikums un Aizsardzības ministrijai uzdots izdot labvēlīgu administratīvo aktu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu karavīram sakarā ar veselības traucējumu, kas gūts, pildot dienesta pienākumus. Augstākā tiesa lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
27. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 30.janvāra līdz 3.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Veselības inspekcija un Rīgas dome.
25. janvāris, 2017

Lietā par Rīgas domes pieeju spēļu zāļu atļauju izsniegšanā nolēmums būs pieejams februārī

Lietu tika nolemts izskatīt mutvārdu procesā, lai uzdotu Rīgas domei papildu jautājumus attiecībā uz Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošo noteikumu „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” piemērošanas praksi. Augstākā tiesa vēlējās precizēt, vai pati dome ievēro saistošajos noteikumos noteikto, proti, vai neizdod jaunas atļaujas spēļu zāļu atvēršanai konkrētajās pilsētas zonās citiem komersantiem, vai plāno pasākumus, lai nodrošinātu teritorijas atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem.
23. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā izskatīs vēl vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumiem lietās, kurās atbildētāja ir Rīgas dome. Tāpat rakstveida procesā tiesa izskatīs piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
13. janvāris, 2017

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.
4. janvāris, 2017

Vēršas Eiropas Savienības Tiesā jautājumā par maternitātes pabalsta aprēķinu, ja visu aprēķina periodu persona nav strādājusi Latvijā

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments decembrī apturēja tiesvedību lietā par maternitātes pabalsta aprēķinu, ja persona visu apdrošināšanas periodu nav strādājusi Latvijā, bet gan Eiropas Savienības institūcijās.