Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
16. februāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Rīgas dome.
13. februāris, 2018

Pagaidu aizsardzības ietvaros atzīst par prettiesisku Rīgas satiksmes un Rīgas mikroautobusu satiksmes starpā noslēgto papildvienošanos; tiesa nosaka saprātīgu termiņu situācijas sakārtošanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 12.februārī grozīja Administratīvās rajona tiesas piemēroto pagaidu noregulējumu lietā, kurā lūgts atzīt par prettiesisku starp SIA „Rīgas satiksme” un pilnsabiedrību „Rīgas mikroautobusu satiksme” noslēgto papildu vienošanos par esošā paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu. Augstākā tiesa atzina, ka lietā pārsūdzētā papildu vienošanās ir pirmšķietami prettiesiska un noteica, ka papildu vienošanās darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.
9. februāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Carnikavas novada pašvaldības aģentūra.
8. februāris, 2018

Lietu par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – SIA “Grev” – pieteikums par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
7. februāris, 2018

AKKA/LAA strīdu ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 6.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības" (turpmāk – AKKA/LAA) un Konkurences padomes strīdā par biedrībai piemēroto Ls 45 645,83 sodu par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu – netaisnīgu cenu noteikšanu. Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā.
31. janvāris, 2018

Augstākā tiesa: principāls ir galvenā atbildīgā persona par tranzīta procedūras noteikumu ievērošanu un muitas parāda samaksu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 30.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts valsts AS “Latvijas Dzelzceļš” pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu atzīts, ka pieteicēja kā principāls ir atbildīga par tranzīta muitas procedūras pienācīgu izpildi, un, tā kā procedūra nav pareizi pabeigta, ir radies muitas parāds, par kura samaksu tā ir atbildīga. Sakarā ar minēto pieteicējai papildus nomaksai budžetā noteikts muitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis un nokavējuma nauda. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
26. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 29.janvāra līdz 2.februārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurā atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Rucavas novada dome un Rīgas dome. 
17. janvāris, 2018

Atstāj negrozītu spriedumu lietā par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Valsts ieņēmumu dienesta lēmums, uzliekot pienākumu pieteicējai maksāt muitas nodokli, antidempinga maksājumu un pievienotās vērtības nodokli, atcelts. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi par pamatotiem apgabaltiesas spriedumā izdarītos secinājumus par būtiskiem trūkumiem Valsts ieņēmumu dienesta izdotajā administratīvajā aktā. 
12. janvāris, 2018

Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
8. janvāris, 2018

Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nolēmums būs pieejams februārī

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 8.janvārī mutvārdu procesā turpināja izskatīt pieteicējas – SIA “Grev” – kasācijas sūdzību lietā par mazās HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas. Augstākā tiesa pabeidza lietas izskatīšanu un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 7.februārī.