Par notikumiem

Drukas versija
20. oktobris, 2014

STĀSTS PAR LATVIJAS SENĀTA SENATORU JĀNI SKUDRI – GRĀMATĀ

Jānis Skudre bija viens no septiņiem Latvijas brīvvalsts pirmā laika augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – senatoriem, kura dzīve pēc padomju okupācijas traģiski beidzās Gulaga nometnēs Sibīrijā. Stāstu par Jāņa Skudres dzīvi uzrakstījis viņa novadnieks – sēlis, bijušais Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators Vilnis Vietnieks. Stāsta “Un ezerā zvaigzne krīt” pirmās nodaļas bijušas publicētas žurnālā “Jurista Vārds” un reģionālajos laikrakstos, tagad stāsts lasāms vienkopus nupat izdotajā Viļņa Vietnieka grāmatā “Saukas skices”.
17. oktobris, 2014

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ ASV EKSPERTI CILVĒKTIRDZNIECĪBAS JAUTĀJUMOS

17. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja divi cilvēktirdzniecības lietu eksperti no ASV - federālās tiesas tiesnese Virdžīnija Kendala un federālais prokurors Daniels Veiss. Tikšanās laikā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem tika pārrunāti jautājumi par būtiskākajām problēmām šādu lietu izmeklēšanā un tiesas procesa norisē.
16. oktobris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM TIESU IZPILDĪTĀJA ZVĒRESTU

16.oktobrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma tiesu izpildītāja Naura Miglava zvērestu. Nauris Miglavs būs Vidzemes apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs. Zvērināti tiesu izpildītāji ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām un pilda tām likumos noteiktos pienākumus.
11. oktobris, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ – DIVU KONFERENČU MATERIĀLI

„Augstākās tiesas biļetena” devītais numurs vēl tiek drukāts, taču elektroniskā formā tas jau lasāms Augstākās tiesas mājaslapā. Šajā Biļetena numurā publicēti divu konferenču materiāli – administratīvo tiesu desmitgadei veltītās konferences “Tiesas juridiskās kultūras telpā” uzrunas, referāti un diskusiju apkopojums un Latvijas tiesnešu konferences materiāli.
8. oktobris, 2014

VEIKTS PĒTĪJUMS PAR TIESU PRAKSI KRIMINĀLLIETĀS PAR MANTAS IZNĪCINĀŠANU UN BOJĀŠANU

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulcē apspriests un akceptēts pētījums par tiesu praksi krimināllietās par mantas iznīcināšanu un bojāšanu. Tiesu prakses pētījumu sadarbībā ar Judikatūras nodaļu un Krimināllietu departamentu veikusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore Dr. iur. Valentija Liholaja.
2. oktobris, 2014

AUGSTĀKĀ TIESA AICINA UZ PIRMKURSNIEKU DIENĀM

Lai paplašinātu studentu – topošo juristu – izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām – tiesneša amatā, Augstākā tiesa turpina tradīciju un oktobrī - decembrī rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā.
2. oktobris, 2014

STARP 151 MŪSDIENU JURISTU PERSONĪBU – 23 NO AUGSTĀKĀS TIESAS

2.oktobrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, klātesot grāmatas varoņiem, atvēršanas svētkus svinēja grāmata „Mūsdienu Latvijas jurists. 151 personība”, kas ir unikāla jau šobrīd un tāda paliks arī vēsturei.
1. oktobris, 2014

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ VIESOJAS EIROPAS VALSTU ZEMĀKO INSTANČU TIESU TIESNEŠI

30.septembrī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja septiņi tiesneši no Ungārijas, Vācijas, Rumānijas, Austrijas un Polijas pirmās un otrās instances tiesām, lai iepazītos ar Latvijas augstākās tiesu instances un Latvijas Tieslietu padomes darbu un dalītos arī savā pieredzē.
1. oktobris, 2014

APKOPOTA ADMINISTRATĪVO TIESU PRAKSE PUBLISKO IEPIRKUMU LIETĀS

Ar katru gadu administratīvajās tiesās pieaug publisko iepirkumu lietu skaits un secīgi arī paplašinājies Augstākajā tiesā izskatīto jautājumu spektrs. Tas rosinājis Administratīvo lietu departamentu apkopot līdz šim Augstākās tiesas praksē aplūkotos publiskā iepirkuma procedūru piemērošanas un tiesiskuma kontroles aspektus, tādējādi radot gan iespēju vienveidot turpmāko tiesu praksi, gan arī iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar līdzšinējām tiesas atziņām vienkopus.
1. oktobris, 2014

AKTUALIZĒTS VISPĀRINĀJUMS PAR PAGAIDU TIESAS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PIEMĒROŠANU ADMINISTRATĪVAJĀ PROCESĀ

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā sagatavots tiesu prakses vispārinājums, kurā apkopotas svarīgākās administratīvo tiesu judikatūras atziņas par pagaidu tiesas aizsardzības piemērošanu administratīvajā procesā tiesā.