Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 18.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Šajā lietā dzimtsarakstu nodaļa atteica reģistrēt dzimšanas reģistrā un dzimšanas apliecībā līdzās pieteicēju bērna vārdam un uzvārdam latviešu valodā arī vārdu latīņalfabētiskajā transliterācijā no krievu valodas. Pieteicēji vērsās tiesā, lūdzot labvēlīga administratīva akta izdošanu, ar kuru tiktu grozīti ieraksti dzimšanas reģistrā un dzimšanas apliecībā.  

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, norādot, ka no tiesību normām izriet, ka transliterācija paredzēta personvārdiem, kuru oriģinālformu citā valodā var dokumentāri apliecināt ar ierakstiem attiecīgos civilstāvokļa akta reģistros. Citos gadījumos personvārda transliterācija nav paredzēta, un šāds pienākums neizriet arī no starptautiskajām tiesību normām. Pieteicējiem nav ierobežotas tiesības dot bērnam vārdu un lietot to ikdienas saziņā nacionālās minoritātes valodā.

Pieteicēji par apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka personvārds ir personas tiesību uz privāto dzīvi sastāvdaļa, savukārt prasība dokumentāri apliecināt personvārda oriģinālformu vārda transliterācijas mērķiem, ierobežo personas tiesības uz privāto dzīvi. Šim ierobežojumam nav leģitīma mērķa un tas nesamērīgi ierobežo nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos noteiktās pieteicēju cilvēktiesības.   

Lietā risināms jautājums, vai ir jānodrošina personvārda atveide latīņalfabētiskajā transliterācijā no svešvalodas arī gadījumā, ja persona vārda oriģinālformu citā valodā nevar dokumentāri apliecināt ar ierakstiem attiecīgos civilstāvokļa akta reģistros. (Lieta Nr. SKA-516/2017)