• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dzīvokļu apsaimniekošana

08.07.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2021 Atbildētājs lietā par daudzdzīvokļu mājai piegādātās siltumenerģijas maksas parāda piedziņu

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par komunālo pakalpojumu maksas parādiem

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Dzīvokļu īpašnieku kopības un atsevišķu dzīvokļu īpašnieku atbildības par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas parādiem nošķiršana

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Līguma par komunālo pakalpojumu sniegšanu noslēgšana un tā saistošais raksturs ikvienam dzīvokļu īpašniekam

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Atbildētājs prasības lietā par zemes piespiedu nomas līguma noslēgšanu un nomas maksas parāda piedziņu gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, taču ar savu lēmumu nav piešķīruši pārvaldniekam pārstāvības varu viņu vārdā risināt ar zemes nomu saistītos jautājumus

Lejupielādēt

18.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1468/2020 Maksa par centralizēto apkuri, ja nav konstatējama patvarība autonomas apkures sistēmas ierīkošanā dzīvoklī

Lejupielādēt

20.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2020 Dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, kas faktiski veic dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības, tiesisko attiecību raksturs un savstarpējās saistības

Lejupielādēt

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2020 Pārvaldnieka tiesības rīkoties ar uzkrājuma fonda līdzekļiem

Lejupielādēt

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2020 Dzīvokļu īpašnieku biedrības statuss

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2020 Dzīvokļa īpašnieka pienākums segt ūdens patēriņa starpību

Lejupielādēt

14.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2020 Tiesas pienākums iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā

Lejupielādēt

17.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2020 Katras dzīvokļu īpašnieku kopības interešu noskaidrošana, ja pārvaldnieks cēlis prasību par elektronisko sakaru tīklu pārvietošanu vairākās dzīvojamās mājās

Lejupielādēt

03.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2020 Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas parāda piedziņa

Lejupielādēt

16.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2019 Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par neattaisnojamu bezdarbību

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-162/2019 Dzīvokļa īpašuma likuma un Civillikuma regulējuma piemērošana kopīpašumā esošas dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas Pārvaldīšanas izdevumu piedziņas prasījumiem piemērojamie noilguma termiņi

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas Dzīvokļu īpašnieku kopība kā īpaša veida tiesību subjekts

Lejupielādēt

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2019 Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

Lejupielādēt

13.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums; Nepieciešamie izdevumi dzīvojamās mājas pārvaldīšanai (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

08.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

Lejupielādēt

30.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2018 Dzīvokļa īpašnieka un zemesgrāmatā nereģistrēta dzīvokļa īpašuma ieguvēja tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Zemes piespiedu nomas maksas apmērs, ja zemes īpašnieks ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā atbildētājs zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību strīdā

Lejupielādēt

12.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 un tiesnešu Aivara Keiša un Marikas Senkānes atsevišķās domas Kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ja ar šo rīcību netiek skartas pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses

Lejupielādēt

22.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-260/2017 Dzīvokļu īpašnieku papildu pakalpojumu izdevumu apmaksa

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2017 Tiesas un pašvaldības kompetence grozīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu

Lejupielādēt

16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2017 (skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKC-109/2019) Dzīvokļu īpašnieku kopības procesuālā tiesībspēja

Lejupielādēt

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-180/2017 Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka kompetences noteikšana

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/2017 Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto nelikumīgo lēmumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzība

Lejupielādēt

29.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2017 Dzīvokļu īpašnieku kopības un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetences nošķiršana; proporcionalitātes princips, nosakot maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Lejupielādēt

10.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2017 Daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārbūve

Lejupielādēt

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2017 Ārdurvis un to slēgšanas sistēma - dzīvokļu īpašnieku kopības kompetences jautājums

Lejupielādēt

31.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2017 Daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka atbildībai pret dzīvokļa īpašnieku nodibināmie apstākļi

Lejupielādēt

15.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-485/2016 Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības kompetence noteikt maksas par siltuma zudumu iekasēšana kārtību

Lejupielādēt

29.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2016 Dzīvokļu īpašnieku biedrības izveide

Lejupielādēt

26.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-336/2016 Piespiedu zemes nomas attiecību konstatēšana

Lejupielādēt

09.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-264/2016 Avārijas situācijas novēršana - obligāti veicama pārvaldīšanas darbība daudzdzīvokļu mājā, kas nav nodota dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā

Lejupielādēt

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2016 Piespiedu zemes nomas prasījuma saistošā daba zemes nomas tiesisko attiecību subjektam

Lejupielādēt

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2016 Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu tiesiskais raksturs

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2016 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKC-22/2019) Apsardzes pakalpojumi daudzdzīvokļu mājās

Lejupielādēt

22.07.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2016 Būves īpašnieka atbildība par trešajām personām nodarīto kaitējumu

Lejupielādēt

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016 Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

Lejupielādēt

15.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2016 Dzīvokļa īpašnieka tiesības nemaksāt par nesaņemtiem pakalpojumiem

Lejupielādēt

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2016 Zemes īpašnieka prasības par nomas līguma noslēgšanu subjekts un šīs prasības apmērs

Lejupielādēt

29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015 Neizlietotās dzīvojamai mājai piesaistītās apsaimniekošanas un īres maksas piedziņas tiesiskie aspekti

Lejupielādēt

13.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2011 un senatores Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2011 Par puses procesuālo tiesību pārņemšanu; tiesas izdevumu atlīdzināšana

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-245/2010 Par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja tiesībām noteikt dzīvokļa īpašniekam līgumsodu vai nokavējuma procentus

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-756/2007 Dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu kvalifikācija dzīvojamās telpas īres līgumā

Lejupielādēt

29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-535/2007 Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-514/2005 Par pamatpakalpojumu parāda piedziņu

Lejupielādēt

08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003 Par kooperatīvās sabiedrības biedra statusa atjaunošanu

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/1997 Par saistību izpildījumu bezstrīdus piespiedu kārtībā

Lejupielādēt