• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dzīvokļu apsaimniekošana

21.09.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-535/2023

Būvnormatīvā noteiktā pienākuma katra dzīvokļa ievadā ierīkot iekšējā ūdensvada tīkla noslēgarmatūru (ievadventili) mērķis ir nodrošināt iespēju atslēgt ūdens padevi gadījumā, kad dzīvoklī (atsevišķajā īpašumā) esošajā ūdensvadā rodas bojājums vai ir nepieciešams veikt tā pārbūves darbus. Vienlaikus ievadventilis nodrošina iespēju šādos gadījumos turpināt ekspluatēt mājas kopējo ūdensapgādes sistēmu, tostarp nodrošināt ūdens padevi citos dzīvokļos. Līdz ar to ievadventilis ir nedalāmi saistīts ar dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām, proti, veido daļu no dzīvojamās mājas kopējās ūdens apgādes sistēmas.

Lejupielādēt

06.04.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-137/2023

Ja lietas dalībnieks iesniedz motivētu pieteikumu par dzīvokļu īpašnieku aptaujas balsošanas protokola viltojumu (piemēram, protokolā norādītās ziņas neatbilstot aptaujas rezultātiem), tiesai pirms lietas izskatīšanas pēc būtības vispirms jāizlemj šis pieteikums par rakstveida pierādījuma viltojumu. Tam apstāklim, ka attiecīgais dzīvokļu īpašnieku lēmums vai lēmumi nav apstrīdēti, šajā gadījumā nav nozīmes.

Lejupielādēt

06.04.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-137/2023

Pastāvot strīdam par to, vai pārvaldīšanas tiesiskās attiecības ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku ir izbeigtas, noskaidrojams, vai dzīvojamās mājas īpašnieki (kopīpašnieki/ dzīvokļu īpašnieku kopība) ir likumā noteiktā kārtībā pieņēmuši lēmumu par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu un vai ir nosūtījuši pārvaldniekam paziņojumu par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu.

Lejupielādēt

14.06.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2023

Lejupielādēt

18.05.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2023

Kopīpašumā esošās daļas nodošana lietošanā vienam no dzīvokļu īpašniekiem pati par sevi nepārgroza dzīvokļu īpašnieku pienākumu segt izdevumus atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktam un 13. pantam, kā arī nepārgroza dzīvokļu īpašnieku kā kopīpašnieku tiesības iebilst pret kopīpašumā esošās dzīvojamās mājas daļas pārbūvi. Šādu lietošanas tiesību piešķiršana nav atzīstama par personālservitūta piešķiršanu, kā arī nav tam pielīdzināma.

Lejupielādēt

18.05.2023. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2023

Kopīpašumā esošās daļas no dzīvokļa īpašumos sadalīta nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību var noteikt, ne vien pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā, bet arī visiem dzīvokļu īpašniekiem vienojoties saskaņā ar Civillikuma 1070. panta pirmo daļu. Šāda lēmuma un vienošanās neesības gadījumā dzīvokļa īpašnieks ir tiesīgs prasīt dalītas lietošanas kārtības noteikšanu tiesas ceļā. Tomēr iespējamība noteikt dalītas lietošanas kārtību ir pārbaudāma katrā konkrētajā gadījumā, ievērojot īpatnības, kas izriet no dzīvokļa īpašuma tiesiskās dabas. Izvērtējot dalītas lietošanas kārtības noteikšanas iespējamību, ņem vērā pārējo dzīvokļu īpašnieku pamatotās intereses, tostarp attiecībā uz iespēju piekļūt saviem atsevišķajiem īpašumiem, kopīpašumā esošajiem inženiertīkliem un inženierkomunikācijām.

Lejupielādēt

30.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2022

Pieņemot dzīvokļa īpašumos nesadalītas dzīvojamās mājas kopīpašnieku lēmumu par pārvaldīšanas uzdevuma došanu, balsu skaitīšanā ņemami vērā kopīpašnieku lietošanā esoši būvnieciski norobežoti un funkcionāli nošķirti dzīvokļi, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas, kuras kā dzīvojamās vai nedzīvojamās telpu grupas reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Katram kopīpašniekam ir tik balsu, cik šādu telpu grupu atbilstoši viņam piederošajām domājamām daļām ir viņa atsevišķā lietošanā. Proti, balsis skaitāmas pēc katra kopīpašnieka atsevišķā lietošanā nodotajām telpu grupām, nevis pēc katram kopīpašniekam piederošajām domājamām daļām no kopīpašuma.

Lejupielādēt

16.12.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1257/2021

Izlemjot jautājumu par prasības pieteikuma pieņemšanu un civillietas ierosināšanu, tiesnesim jāpārbauda, vai attiecībā uz prasību, ievērojot tās priekšmetu, prasītājam ir prasības tiesības. Atzīstot, ka prasītājiem ir prasības tiesības uz visiem prasības pieteikumā ietvertajiem prasījumiem, nevar vienlaikus atzīt, ka prasības tiesības nav, jo prasība celta pret neīsto atbildētāju. Civilprocesa likuma 132. pants neparedz tādu procesuālu darbību, kas izpaužas kā atbildētāja izslēgšana no prasības pieteikumā norādītā atbildētāju loka.

Lejupielādēt

21.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-753/2021

Prasība par zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību nodibināšanu nav vēršama pret atsevišķu dzīvokļa īpašnieku

Lejupielādēt

16.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2021

Lejupielādēt

08.07.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2021

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas

Dzīvojamās mājas pārvaldniekam par dzīvokļu īpašnieku kopībai vai atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem sniegto komunālo pakalpojumu maksas parādiem jāatbild ar savu mantu tikai tādā gadījumā, ja tas ir tieši uzņēmies atbildēt par šādiem parādiem.

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība ir atbildīga tikai par tādu izdevumu segšanu, kas radušies saistībā ar šo pakalpojumu izmantošanu dzīvokļu īpašnieku kopīgajām vajadzībām (piemēram, dzīvojamās mājas sanitārajai apkopei vai koplietošanā esošā zemesgabala apūdeņošanai), bet tā nav atbildīga un attiecīgi no kopības mantas nav sedzami izdevumi par šiem pakalpojumiem, ciktāl tie kalpo dzīvokļu īpašnieku individuālajam patēriņam. Šo atbildības nošķīrumu neietekmē tas, vai maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek veikti tieši pakalpojumu sniedzējam, vai ar pārvaldnieka (vai citas pilnvarotās personas) starpniecību.

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas

Dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu (komunālo pakalpojumu) līguma noslēgšana dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā ir dzīvokļu īpašnieku kopības kā patstāvīga subjekta kompetencē. Uz kopības biedru lēmuma pamata tiek noslēgts vienots līgums, kurš ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, tostarp tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri kļūst par kopības biedriem pēc līguma noslēgšanas.

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta ceturtās daļas norma nav piemērojama attiecībā uz dzīvojamām mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši. Noskaidrojot zemes īpašnieka un privatizētās dzīvojamās mājas īpašnieku tiesisko attiecību ietvaru, jāņem vērā tas, ka pārvaldniekam uzdoto pārvaldīšanas darbību apjoma noteikšana ietilpst dzīvokļu īpašnieku kopības ekskluzīvā kompetencē.

Lejupielādēt

18.12.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1468/2020

Lejupielādēt

20.02.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2020

Lejupielādēt

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2020

Gadījumā, kad dzīvokļu īpašnieku kopība ir uzkrājusi līdzekļus noteiktam mērķim, piemēram, dzīvojamās mājas uzlabošanai, pārvaldnieks citiem mērķiem minētos līdzekļus var izlietot tikai tad, ja iepriekš ir saņemts atbilstošs kopības pilnvarojums. Arī gadījumos, kad pārvaldnieks plāno izlietot dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājumus atbilstoši uzkrājuma mērķim, pārvaldniekam jāievēro dzīvokļu īpašnieku kopības vai normatīvajos aktos noteiktā kārtība attiecīgo izdevumu saskaņošanai ar kopību

Lejupielādēt

05.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-172/2020

Dzīvokļu īpašnieku biedrības attiecības ar dzīvokļu īpašnieku kopību var būt divējādas: tā var rīkoties kā kopības pilnvarnieks, ievērojot kopības noteiktās pilnvarojuma robežas un likumā imperatīvi noteikto kopības ekskluzīvo kompetenci, vai arī kā pārvaldnieks, ja kopība ir nolēmusi pārvaldīšanas uzdevumu uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai.

Lejupielādēt

29.10.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2020

Ja pārvaldnieks nepilda kādu pienākumu pret dzīvokļu īpašnieku kopību, tad pret pārvaldnieku var celt saistībtiesisku prasību, taču šādas prasības celšana dzīvokļa īpašnieku neatbrīvo no pienākuma pret dzīvokļu īpašnieku kopību segt savu proporcionālo daļu par ūdens patēriņa starpību. Patērētāju tiesību aizsardzības likums dzīvokļu īpašnieku kopības savstarpējo attiecību regulējumā nav piemērojams.

Lejupielādēt

14.05.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2020

Uzskatot, ka piemērojamā tiesību norma neatbilst Satversmei, tiesai ir likumisks pienākums iesniegt pieteikumu Satversmes tiesai.

Lejupielādēt

17.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2020

Lejupielādēt

03.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2020

Lejupielādēt

16.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2019

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-162/2019

Ja dzīvokļu īpašumos nesadalītā dzīvojamā ēkā katram no kopīpašniekiem atsevišķā lietošanā ir nodota telpu grupa, balsis lēmuma pieņemšanai par pārvaldīšanas uzdevuma došanu ir saskaitāmas tā, it kā dzīvojamā māja būtu sadalīta atsevišķos, tiesiski nodalītos dzīvokļa īpašumos, neņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu proporcionālo lielumu.

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas

Dzīvokļu īpašnieku kopība ir īpaša veida tiesību subjekts – tā spēj iegūt mantu, uzņemties saistības un būt par atbildētāju vai prasītāju tiesā (JUDIKATŪRAS MAIŅA). Tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām, piemēram, slēdzot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, un atsevišķos gadījumos arī tiesiskajās attiecībās, kas pastāv dzīvokļu īpašnieku kopības ietvaros, visu dzīvokļu īpašnieku interesēs rīkojas dzīvokļu īpašnieku kopība kā tiesību subjekts, ciktāl šādas tiesiskās attiecības attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas

Dzīvojamās mājas pārvaldnieka kā pakalpojuma sniedzēja (komersanta) prasījumiem samaksāt atlīdzību par veiktajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām pret dzīvokļu īpašnieku kopību kā pakalpojumu saņēmēju vai personiski atbildīgo dzīvokļa īpašnieku ir piemērojams Komerclikuma 406.pantā noteiktais trīs gadu noilguma termiņš. Šāds noilguma termiņš ir piemērojams arī citu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniedzēju (komersantu) prasījumiem par šo pakalpojumu maksas piedziņu. Dzīvokļu īpašnieku kopības prasījumiem pret dzīvokļu īpašnieku, tostarp gadījumos, kad tos īsteno dzīvojamās mājas pārvaldnieks kā kopības pilnvarnieks, piemērojams vispārīgais desmit gadu noilgums, ja vien dzīvokļa īpašnieks nav komersants. Ja kopība pret pakalpojumu sniedzēju savas saistības vēl nav izpildījusi, tad prasījums pret atsevišķo dzīvokļa īpašnieku noilgst vienlaikus ar pakalpojuma sniedzēja prasījumu pret kopību.

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas

Par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām pret trešajām personām parasti atbild pati kopība ar savu mantu. Kopības mantas nepietiekamības gadījumā katram dzīvokļa īpašniekam ir pienākums līdzdarboties kopības lēmumu pieņemšanā un sniegt nepieciešamo finansiālo ieguldījumu, lai nodrošinātu iespēju kopībai izpildīt savas saistības pret trešajām personām. Ja dzīvokļa īpašnieks neizpilda vai nepienācīgi izpilda lojalitātes pienākumu pret dzīvokļu īpašnieku kopību, tas ir pamats ar šo neizpildi vai nepienācīgo izpildi radīto zaudējumu atlīdzināšanas prasībai pret attiecīgo dzīvokļa īpašnieku. Katrs dzīvokļu īpašnieks atbild dzīvokļu īpašnieku kopībai proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam (attiecīgās kopīpašuma daļas apmēram). Likumā noteiktajos gadījumos dzīvokļu īpašnieki kā kopības biedri ir personiski (tieši) atbildīgi par kopības saistībām pret trešajām personām. Šādos gadījumos trešajām personām prasība primāri jāceļ pret personiski atbildīgo dzīvokļa īpašnieku. Arī šajā gadījumā atsevišķā dzīvokļa īpašnieks neatbild solidāri ar citiem dzīvokļu īpašniekiem, bet tikai par tām kopības saistībām (to daļu), kuru neizpilde izriet no konkrētā dzīvokļa īpašnieka pienākuma neizpildes.

Lejupielādēt

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2019

Lejupielādēt

13.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

1. Ja dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvalda un apsaimnieko nevis paši kopīpašnieki, bet gan trešā persona bez pārvaldīšanas līguma noslēgšanas, starp dzīvojamās mājas kopīpašniekiem un pārvaldītāju pastāv tiesiskās attiecības, kas apspriežamas pēc neuzdoto lietvedību regulējošām Civillikuma tiesību normām. 2. Civillikuma 865., 866. un 1071.pantā minētā jēdziena „nepieciešamie izdevumi” („lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi”) saturs noskaidrojams, izdevumu nepieciešamību novērtējot katrā gadījumā individuāli, ņemot vērā konkrētā nekustamā īpašuma raksturu un vajadzības. Tādēļ tas, ka kādi izdevumi veikti ārpus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrajā daļā uzskaitītajām obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, pats par sevi nav pamats atzīt, ka izdevumi nav nepieciešami

Lejupielādēt

08.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Ja zemes īpašnieks nav cēlis prasību likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54.panta ceturtās daļas kārtībā pirms no pašvaldības likumā noteiktajā kārtībā pārvaldīšanas tiesības ir pārņemtas, tad jautājumu par zemes nomu primāri jārisina ar dzīvojamās mājas īpašniekiem, bet ar šo īpašnieku pilnvaroto pārvaldnieku tikai tad, ja līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu paredz pārvaldniekam pilnvaras risināt piesaistītā zemesgabala nomas jautājumus, kas radušies pirms pārvaldnieka nolīgšanas.

Lejupielādēt

30.11.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-364/2018

Neatkarīgi no tā, vai līguma par kopīpašuma sadali dalībnieks saskaņā ar kopīpašuma sadales līgumu sev piekrītošos dzīvokļu īpašumus ir vai nav reģistrējis zemesgrāmatas atsevišķajos nodalījumos, viņam ir saistoši dzīvokļu īpašnieku kopības tiesiski pieņemtie lēmumi un attiecīgi noslēgtie līgumi.

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas

Zemes piespiedu nomas maksas apmērs, ievērojot šo attiecību izņēmuma rakstura juridisko dabu, nav padarīts par atkarīgu no tā, vai pēc īpašuma reformas zemes īpašnieks kļūst vai nekļūst par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju un vai nākamais zemes īpašnieks ir vai nav šī nodokļa maksātājs. Līdz ar to ēkas īpašniekam nav jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis papildus tiesas noteiktajai nomas maksai.

Lejupielādēt

27.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2018 un tiesnešu Normunda Salenieka, Intara Bistera, Valerijana Jonikāna un Ļubovas Kušnires atsevišķās domas

Neatkarīgi no mājas pārvaldīšanas organizēšanai izvēlētā risinājuma (atklātās vai klusās vietniecības institūts), dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līguma esība izslēdz vajadzību pēc kāda speciāla dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam slēgt zemes nomas līgumu un attiecīgi būt par atbildētāju lietā.

Lejupielādēt

12.03.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2018 un tiesnešu Aivara Keiša un Marikas Senkānes atsevišķās domas

Autonomas apkures iekārtas nomaiņa, ja tā nav saistīta ar kopīpašuma priekšmeta (objekta) pārbūvi, pārējo ēkas kopīpašnieku tiesības vai intereses neskar un nav uzskatāma par rīcību ar kopīpašumu Civillikuma 1068.panta izpratnē.

Lejupielādēt

22.11.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-260/2017

Lejupielādēt

05.10.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2017

Lejupielādēt

16.06.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-220/2017 (skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKC-109/2019)

Lejupielādēt

27.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-180/2017

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-160/2017

Likums „Par dzīvokļa īpašumu” neparedz dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku biedrības solidāru atbildību par zaudējumiem kādam citam dzīvokļa īpašniekam, kuram tie nodarīti dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto lēmumu rezultātā. Taču solidāras atbildības neesība neizslēdz dzīvokļu īpašnieku individuālo atbildību par prettiesiski pieņemtajiem lēmumiem.

Lejupielādēt

29.08.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-138/2017

1. Dzīvokļu īpašnieku kopība ir kopīpašuma pārvaldes institūcija, kuras sastāvā ietilpst visi dzīvokļu īpašnieki neatkarīgi no tā, vai viņi ir nama apsaimniekošanai izveidotās sabiedrības dalībnieki. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrības biedru kopsapulce ir pašas sabiedrības, nevis kopīpašuma pārvaldes institūcija, tāpēc sabiedrības biedru kopsapulcei nevar piešķirt kompetenci, kāda ar likumu nodota dzīvokļu īpašnieku kopībai. 2. Dzīvokļu īpašnieku kopībai piešķirtā kompetence noteikt maksu par kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nenozīmē dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības atkāpties no likumā noteiktā proporcionalitātes principa, kas ierobežo vairākumā esošo kopīpašnieku iespēju viņu atsevišķajā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas uzturēt uz citu kopīpašnieku rēķina.

Lejupielādēt

10.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-70/2017

Pie dzīvokļa īpašumiem piederošā kopīpašumā esošajā daļā ietilpst dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkts). Tas nozīmē, ka par balkonu (galeriju, lodžiju, terašu) ārējo norobežojošo konstrukciju tehnisko stāvokli, remontu, pārbūvi, tostarp demontāžu, ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki kopīgi vai dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ja dzīvokļu īpašnieki tam šādu uzdevumu devuši. Savukārt lēmumi, ko dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēmusi būvniecības jautājumos, ir saistoši ikvienam dzīvokļa īpašniekam (Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmā daļa). Balkona (lodžiju, galeriju, terašu) norobežojošās konstrukcijas pārbūve (piemēram – aizstiklošana u.tml.) saistīta ar kopīpašumā esošās daļas pārveidošanu, kas ietekmē visas ēkas ārējo izskatu (arhitektoniskās prasības) un drošību, tādēļ pienākums pierādīt balkona pārbūves likumību gulstas uz dzīvokļa īpašnieku.

Lejupielādēt

31.03.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2017

Lejupielādēt

31.05.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2017

Lai konstatētu daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka pienākumu, kura neizpildes dēļ iestājas atbildība pret dzīvokļa īpašnieku par zaudējumiem, nodibināms, uz kāda tiesiskā pamata mājas pārvaldīšana tiek veikta, vai mājas pārvaldniekam ir deleģēts attiecīgs daudzdzīvokļu mājas īpašnieku kopības pienākums, un vai dzīvokļu īpašnieki šim mērķim ir piešķīruši finansējumu.

Lejupielādēt

15.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-485/2016

Lejupielādēt

29.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2016

Lejupielādēt

26.10.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-336/2016

Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta otrā daļa nav tulkojama kā likumdevēja griba vienai pusei uzspiest otras puses subjektīvu vēlmi un pēc tiesas pavēles parakstīt nomas līgumu, bet gan kā zemes un ēkas īpašniekam dots uzdevums savstarpēji saistīties, noslēdzot līgumu atbilstoši brīvprātības principam, savukārt, ja vienošanās par līguma noteikumiem nenotiek – strīda gadījumā – nomas tiesisko attiecību konstatāciju (atzīšanu) veic tiesa, nodibinot ar tiesas spriedumu nomas līguma būtiskās sastāvdaļas (Civillikuma 2124.pants). Pienākuma uzlikšana vienai pusei noslēgt rakstisku līgumu šādā gadījumā ir lieka, jo tiesas spriedums, ar kuru konstatētas piespiedu nomas attiecības, aizstāj jebkāda cita akta taisīšanu.

Lejupielādēt

09.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-264/2016

Lejupielādēt

22.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2016

Tiesības un pienākumi, kas izriet no nomas tiesiskajām attiecībām starp zemes īpašnieku un apsaimniekošanas biedrību (pārvaldnieku), vienlīdz attiecas un ir saistoši dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, jo tieši pēdējie ir zemes nomas tiesisko attiecību subjekti. Līdz ar to apstāklis, ka zemes īpašnieks atsevišķa prasījuma veidā nav lūdzis atzīt nomas attiecību pastāvēšanu starp viņu un dzīvokļa īpašnieku, nevar būt pamats, liegt prasītājam iespēju no nomas līguma subjekta saņemt atlīdzību par zemes lietošanu.

Lejupielādēt

21.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2016

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2016 (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU NOLĒMUMĀ SKC-22/2019)

Lejupielādēt

22.07.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2016

Lejupielādēt

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016

Lejupielādēt

15.11.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-8/2016

Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 3.punktā minētie maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem ir jānošķir no pārvaldīšanas izdevumiem jeb apsaimniekošanas maksas, kuru dzīvokļu īpašnieku kopība noteic, lai nodrošinātu pārvaldniekam uzdotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu (šā panta 2.punkts, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10.panta trešā daļa). Citiem vārdiem, tas, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešajai daļai ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam nebūt nenozīmē, ka uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata dzīvokļa īpašniekam rastos pienākums maksāt par pakalpojumiem, kas ietverti pārvaldnieka izrakstītajos rēķinos, bet kurus viņš nav saņēmis.

Lejupielādēt

20.04.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2016

1. Ja atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 11. panta otrās daļas 7. punktam pārvaldniekam deleģētā uzdevumā ir piešķirtas tiesības nomas līgumu slēgt savā vārdā (īpašnieka vietā, interesēs un uz viņa rēķina), tad, pastāvot strīdam par zemes nomas tiesiskajām attiecībām, prasība dzīvokļu īpašnieku kopības vietā var tikt vērsta pret pārvaldnieku kā pašu nomnieku. Vienlaikus tas neizslēdz iespēju zemes īpašniekam par zemes nomas tiesisko attiecību nodibināšanu vērsties pret dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir nomas tiesisko attiecību subjekti. 2. Zemes īpašnieka tiesības celt prasību tiesā par zemes nomas līguma noslēgšanu ir saprotamas tādējādi, ka zemes īpašniekam ir tiesības prasīt gan nomas līguma noslēgšanu, gan faktisko nomas tiesisko attiecību atzīšanu, gan arī strīdu izšķiršanu par nomas līguma būtiskajām sastāvdaļām un parāda piedziņu, jo, nepievēršoties nomas līguma būtiskajām sastāvdaļām, nav iespējams izšķirt strīdu pēc būtības par nomas tiesisko attiecību nodibināšanu vai šādu faktisko attiecību, kas pastāv uz likuma pamata, konstatēšanu.

Lejupielādēt

29.06.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2015

Ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un Apsaimniekošanaslīgums tika izbeigts, nevis atzīts par spēkā neesošu, tad konkrētajos apstākļos nevar atsaukties uz tiesiskā pamata atkrišanu apsaimniekošanas maksas saņemšanai Civillikuma 2389.panta izpratnē – tas būtu iespējams, ja līgums atzīts par spēkā neesošu. Apsaimniekošanas un īres maksas iekasēšanas rezultātā saņemtie līdzekļi, kuri konkrētajos apstākļos bija piesaistīti dzīvojamai mājai, uzskatāmi par līdzekļiem, kurus saņēmis pilnvarnieks uzdevuma veikšanai. Lai gan saskaņā ar Civillikuma 2304.pantu pilnvarniekam ir paredzēta tiesība paturēt to, ko pilnvarotājs tam piešķīris, no lietas materiāliem neizriet, ka pilnvarotājs būtu šādas tiesības pilnvarniekam piešķīris.

Lejupielādēt

13.04.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-43/2011 un senatores Mārītes Zāģeres atsevišķās domas

1. Līguma slēgšanas brīvības ierobežojums var arī nebūt strikti noteikts likumā, bet tas var izrietēt no apstākļiem un būt nepieciešams, lai tiktu sakārtotas tiesiskās attiecības. Senāts atzīst, ka šāda nostādne ir piemērojama arī strīdos par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma noslēgšanu. 2. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces likumā noteikto kompetenci, Senāta ieskatā tā ir tiesīga arī lemt par to, ka visiem īpašniekiem ir jānoslēdz ar kopsapulces izvēlēto apsaimniekotāju līgums, kas atbilstoši likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 27.1panta piektajai daļai ir saistošs visiem īpašniekiem. Ja persona izvairās šādā gadījumā slēgt līgumu, tad strīds risināms tiesā ar prasību vai nu uzlikt par pienākumu noslēgt līgumu, vai atzīt, ka šāds līgums kopsapulces apstiprinātajā redakcijā starp pusēm ir noslēgts.

Lejupielādēt

09.03.2011. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2011

1. Civilprocesa likuma 77.panta trešā daļa noteic, ka visas darbības, kas izpildītas procesā līdz tiesību pārņēmēja iestāšanās brīdim, tiesību pārņēmējam ir tikpat obligātas, cik obligātas tās bija personai, kuras tiesības pārņemtas. Tādējādi uz procesuālo tiesību pārņēmēju pāriet visas darbības, kas līdz tiesību pārņemšanas brīdim attiecās uz sākotnējo prasītāju, cita starp, sākotnējā prasītāja tiesība būt atbrīvotam no valsts nodevas samaksas valsts ienākumos, iesniedzot prasības pieteikumu. 2. Lietas dalībniekam, kurš nav iepriekš samaksājis tiesas izdevumus valsts ienākumos, ir jāsamaksā valstij nenomaksātie tiesas izdevumi, ja tiesas nolēmums nav viņa labā un viņš nav atbrīvots no tiesas izdevumiem. Bet, ja prasītājs, tai skaitā prasītāja tiesību pārņēmējs, bijis atbrīvots no valsts nodevas samaksas valsts ienākumos, iesniedzot prasības pieteikumu un apelācijas sūdzību, tad nav tiesiska pamata, izspriežot lietu pēc būtības, piedzīt no prasītāja šos tiesas izdevumus (Civilprocesa likuma 42.panta pirmā, otrā daļa).

Lejupielādēt

24.11.2010. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-245/2010

Uz dzīvokļa īpašnieku, kurš nav noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar ēkas apsaimniekotāju – dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību – un nav arī šīs sabiedrības biedrs, nav attiecināmas sankcijas, kuras par sabiedrības lēmumu nepildīšanu uzņēmušies tās biedri vai citi dzīvokļu īpašnieki. Apsaimniekošanas izdevumu jēdziens nav tulkojams tik plaši, ka tas aptver tiesības noteikt līgumsodu vai paaugstinātus salīdzinājumā ar likumiskajiem (6% gadā) nokavējuma procentus (Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 8. un 12.pants).

Lejupielādēt

07.11.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-756/2007

Dzīvojamās mājas uzturēšanai (apsaimniekošanai) nepieciešamie izdevumi var ietekmēt īres maksas lielumu, bet tie nav kvalificējami kā īrniekam ar likumu noteikts papildu īres maksai veicams maksājums (Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pants).

Lejupielādēt

29.08.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-535/2007

1. Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 3.punkts paredz privatizētā objekta (dzīvokļa) īpašnieka pienākumu slēgt zemes nomas līgumu vai pilnvarot dzīvojamās mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju slēgt zemes nomas līgumu ar tā zemes gabala īpašnieku, uz kura zemes atrodas privatizētais objekts. Ja zemes nomas līgumi ar zemes gabala īpašnieku nav noslēgti, zemes gabala īpašniekam ir tiesības celto prasību tiesā par zemes nomas līguma noslēgšanu vērst pret personu, kurai nodotas attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības (Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 3.punkts). (Skatīt JUDIKATŪRAS MAIŅU spriedumā SKC-5/2019) 2. Atbilstoši likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12.pantam dzīvokļa īpašnieks sedz nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar zemes gabala uzturēšanu, proporcionāli sava dzīvokļa īpašuma lielumam. Saskaņā ar šā likuma 34.panta otro daļu sabiedrībai, kurai nodotas attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības, ir tiesības prasīt no dzīvokļa īpašniekiem, arī no tiem, kuri nav sabiedrības dalībnieki, zemes gabala uzturēšanai nepieciešamo izdevumu attiecīgās daļas samaksu (Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12.pants, 34.panta otrā daļa).

Lejupielādēt

05.10.2005. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-514/2005

Dzīvokļa īpašnieka patvarīga atslēgšana no kopējās apkures sistēmas nevar būt pamats viņa atbrīvošanai no samaksas par piegādāto siltumenerģiju likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 12.panta izpratnē.

Lejupielādēt

08.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-437/2003

Lejupielādēt

07.05.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-239/2003

Lejupielādēt

08.01.2003. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2003

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/1997

Lejupielādēt