• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

77.nodaļa. ĀRVALSTU TIESU NOLĒMUMU ATZĪŠANA UN IZPILDĪŠANA (636. – 644.5pants)

22.05.2018. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1035/2018 Ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšana, ja tas, iespējams, nav savienojams ar citu šajā pašā valstī pasludinātu nolēmumu

Lejupielādēt

29.06.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-781/2018 Ar šķīrējtiesas procesu saistīta ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšana un izpilde

Lejupielādēt

30.08.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-414/2017 Tiesāšanās izdevumu prasījums kasācijas instances tiesā

Lejupielādēt

16.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1196/2016 Regulas Nr.44/2001 piemērojamība lietās par tādu ārvalsts tiesu nolēmumu izpildi, kas pēc būtības izskatītas šķīrējtiesā

Lejupielādēt

20.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2344/2015 Dokumentu tulkojuma valoda un to pieņemšanas atteikuma tiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulas (EK) Nr.1393/2007 „Par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs” 8.panta 1.pu

Lejupielādēt

13.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2015 Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

Lejupielādēt

17.12.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2015 Ārvalsts likumu piemērošana, izskatot ārpuslīgumisko attiecību strīdu

Lejupielādēt

31.10.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2793/2014 Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula) piemērošana, izskatot jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

Lejupielādēt

02.07.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1255/2014 Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” piemērošana (aizmugurisks spriedums, sabiedriskās kārtības klauzula), izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

Lejupielādēt

04.12.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2021/2013 Latvijā atzīta ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes nosacījumi

Lejupielādēt

19.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1194/2013 Regulas Nr.1346/2000 un Brisele I regulas piemērošana, pārbaudot ar maksātnespējas procedūru saistītu lietu piekritību ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā

Lejupielādēt

15.05.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-955/2013 Jautājumi Eiropas Savienības Tiesai par Padomes regulas (EK) Nr.44/2001 (2000.gada 22.decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Brisele I regula) 1.panta (civillietas vaikomerclietas jēdziens), 22.panta 2.pu

Lejupielādēt

13.02.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1/2013 Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1. (sabiedriskās kārtības klauzula) un 2.punkta (aizmugurisks spriedums) piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tie

Lejupielādēt

29.11.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2269/2012 Izņēmumi no vispārējā jurisdikcijas principa par atbildētāja domicilu

Lejupielādēt

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-953/2012 Procesuālās atšķirības, pārsūdzot lēmumus par ārvalsts tiesas un ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā

Lejupielādēt

10.11.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1167/2010 Eiropas Savienības Padomes regulas Nr. 44/2001 54.pantā paredzētās apliecības nozīme lietās par ārvalsts tiesas sprieduma atzīšanu; aizmuguriska tiesas sprieduma, ar kuru lieta izspriesta pēc būtības, nevērtējot ne prasības priekšmetu, ne pamatu, un kurā nav norādīts neviens arguments par prasības pamatotību, atbilstība Eiropas Savienības pamattiesību Hartas 47.pantam (prejudiciālu jautājumu uzdošana Eiropas Savienības Tiesai)

Lejupielādēt

13.01.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-395/2010 Par tiesas kompetenci ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanas procesā

Lejupielādēt

26.05.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2010 Par ārvalsts tiesas nolēmuma neatzīšanas pamatu

Lejupielādēt