• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

71.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ KUSTAMO MANTU (573. – 591.pants)

13.05.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1427/2015 Regulas (EK) Nr.44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” 34.panta 1.punkta (sabiedriskās kārtības klauzula), 31.panta (pagaidu pasākumi) un citu tiesību normu piemērošanas jautājumi, izskatot pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un izpildi

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1054/2009 Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

Lejupielādēt

14.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2009 Par piedziņu no juridiskās personas

Lejupielādēt