• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

30.4 nodaļa. LIETAS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU DALĪBNIEKU (AKCIONĀRU) SAPULCES LĒMUMU ATZĪŠANU PAR SPĒKĀ NEESOŠIEM (250.28 – 250.42 pants)

18.08.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1095/2021 Valdes locekļa tiesības apstrīdēt sabiedrības dalībnieku sapulces vienbalsīgu lēmumu par viņa atcelšanu no amata

Lejupielādēt

14.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-647/2020 No mantošanas ceļā kopīpašumā nonākušām un nedalītā mantojumā ietilpstošām kapitāla daļām izrietošo balsstiesību izmantošanas kārtība

Lejupielādēt

23.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2020 Balsojuma akcionāru sapulcē ieprotokolēšanas mērķis

Lejupielādēt

23.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-49/2020 Ziņu pieprasīšanas kārtība pirms akcionāru sapulces

Lejupielādēt

18.12.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1782/2018 Labas ticības principa pārkāpums komercsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanā, ierobežojot mirušā sabiedrības dalībnieka mantinieku tiesības

Lejupielādēt

17.05.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1065/2018 Mantojuma aizgādņa tiesības apstrīdēt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pirms mantojuma pārņemšanas

Lejupielādēt

28.09.2017. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1751/2017 Prasības par dalībnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu termiņa nokavējums

Lejupielādēt

29.09.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1628/2017 Aizliegumu kā pagaidu aizsardzības līdzekļu konkretizēšana un sasaistīšana ar prasības priekšmetu un pamatu

Lejupielādēt

07.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-914/2017 Prasījumu vienveidīga izskatīšana un procesuālās ekonomijas princips

Lejupielādēt

04.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2775/2014 Prasības celšana lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem

Lejupielādēt