• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

30.3 nodaļa. ATSEVIŠĶU KATEGORIJU LIETU IZSKATĪŠANA RAKSTVEIDA PROCESĀ (250.18 – 250.27 pants)

29.04.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2113/2014 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Maza apmēra darba strīdu izskatīšanas kārtība

Lejupielādēt

12.07.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1859/2013 Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu

Lejupielādēt

27.09.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1612/2012 Maza apmēra prasības par uzturlīdzekļu piedziņu ierosināšanas un izskatīšanas nosacījumi

Lejupielādēt