• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

29.1 nodaļa. LIETAS, KAS IZRIET NO AIZGĀDĪBAS UN SASKARSMES TIESĪBĀM (244.1 – 244.14 pants)

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2020 Prasības tiesas spriedumam par saskarsmes tiesību īstenošanu saskarsmes personas klātbūtnē

Lejupielādēt

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2020 Ieslodzītas personas tiesības uz saskarsmi ar bērnu un pušu interešu līdzsvarošana

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2017 Tiesību rašanās priekšnoteikumi, uz kuru pamata realizē bērna tiesības saņemt uzturlīdzekļus

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2017 Viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanas tiesiskā daba un otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošana (tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tiesības saņemt ziņas par bērnu u.tml.)

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[J]/2017 Bioloģiskā tēva pierādīšanas pienākums, apstrīdot brīvprātīgi atzītu paternitāti

Lejupielādēt

2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]-/2015 Jurisdikcijas pārbaude pārrobežu strīdā par vecāku atbildību; Noskaidrojamie apstākļi un tiesas funkciju deleģēšanas aizliegums, izšķirot strīdus par aizgādību

Lejupielādēt

2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2014 Bērna tiesību prioritāte, izšķirot arī vecāku mantiskos strīdus

Lejupielādēt