• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

3.nodaļa. CIVILTIESISKO STRĪDU PAKĻAUTĪBA UN PIEKRITĪBA (23.-32.1pants)

28.06.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-543/2021 Fizisko personu datu apstrādes likuma 26. panta otrās daļas tvērums

Lejupielādēt

17.12.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1032/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Preču zīmes elementu disklamēšanas pakļautība

Lejupielādēt

29.07.2020. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-988/2020 Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas prasījumu pakļautība administratīvajām tiesām

Lejupielādēt

23.04.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2020 un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas un Marikas Senkānes atsevišķās domas Meža likuma 50. panta trešajā daļā paredzēto zaudējumu jēdziena tvērums

Lejupielādēt

04.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1003/2019 Sūdzības par zvērināta notāra nepareizu rīcību vai atteikšanos izpildīt amata pienākumus pārbaudes kompetence

Lejupielādēt

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019 Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

Lejupielādēt

27.04.2018. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-815/2018 Pārrobežu mantojuma lietā piemērojamās jurisdikcijas un likuma izvēle

Lejupielādēt

23.04.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2018 Tiesu kompetences nošķiršana, apstrīdot iestādes faktisko rīcību

Lejupielādēt

03.04.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2017 Parādnieka dzīves vietas esība Latvijā kā obligāts nosacījums pieteikuma par saistību bezstrīdus izpildīšanu izskatīšanai

Lejupielādēt

31.01.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2017 Strīdu par autoceļu reģistrēšanu pakļautība

Lejupielādēt

2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2017 Strīdu par prettiesiskas rīcības konstatēšanu kriminālprocesā pakļautība

Lejupielādēt

16.06.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2180/2016 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības apstrīdēšanas kārtība

Lejupielādēt

10.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1285/2016 un tiesneses Ļubovas Kušnires atsevišķās domas Strīdu par privatizācijas tiesiskumu pakļautība

Lejupielādēt

24.03.2016. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1166/2016 Notiesātā tiesības apstrīdēt brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atteikumu virzīt iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai administratīvajā komisijā

Lejupielādēt

31.03.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-231/2016 Strīda par pierādījuma viltojumu pakļautība

Lejupielādēt

29.10.2015. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2015 Strīdu par pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu atgūšanu pakļautība

Lejupielādēt

08.05.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2013 Jautājuma par iestādes faktiskās rīcības dēļ nodarīta morālā kaitējuma piedziņu pakļautība

Lejupielādēt

18.04.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-150/2012 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas strīda pakļautība

Lejupielādēt

22.02.2012. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2012 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Pieteikuma par juridiska fakta konstatēšanu izskatīšanas pakļautības noteikumi

Lejupielādēt

12.10.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1319/2011 Vienošanās par jurisdikciju strīdu izšķiršanā

Lejupielādēt

24.02.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-327/2010 Par strīda pakļautību tiesai

Lejupielādēt

04.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1019/2007 Par prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-946/2007 Par lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, ja atteikts atcelt prasības nodrošinājumu

Lejupielādēt

03.01.2007. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2007 Prasības par kopīpašuma reālu sadali piekritība tiesai

Lejupielādēt

12.11.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-411/1997 Par zemes strīdu izšķiršanas kārtību

Lejupielādēt

02.07.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-233/1997 Personas īpašuma tiesības var apstrīdēt, tikai ceļot attiecīgu prasību tiesā

Lejupielādēt

08.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-159/1997 Par laulības šķiršanu un kopmantas sadales piekritību

Lejupielādēt

18.06.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-106/1997 Par strīda izskatīšanas piekritību

Lejupielādēt

04.06.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-102/1997 Par strīda izskatīšanas piekritību

Lejupielādēt

21.05.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-89/1997 Strīdi par lietas piekritību starp Latvijas Republikas tiesām nav atļauti

Lejupielādēt

23.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-65/1997 Par zemes strīda izskatīšanas procesuālo kārtību

Lejupielādēt

12.02.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-37/1997 Par Latvijas likumu piemērošanu mantojuma tiesībās, ja mantojuma atstājēja pēdējā dzīves vieta bijusi ārpus Latvijas

Lejupielādēt

22.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/1997 Par pilnvarojuma apjomu. Par tiesas sprieduma atbilstību Latvijas Civilprocesa kodeksa 119. panta noteikumiem

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-18/1997 Par strīdu piekritību tiesām, ja prasības summa nepārsniedz Ls 15 000

Lejupielādēt

26.06.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.S-2/1997 Sūdzību par Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes lēmumu var iesniegt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas

Lejupielādēt

19.02.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.S-1/1997 Piemaksas darbinieku algai noformētas kā apdrošināšanas prēmijas

Lejupielādēt

18.12.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-133/1996 Par lietu pakļautību rajona tiesai vai apgabaltiesai

Lejupielādēt

13.11.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-112/1996 Par lietu piekritību apgabaltiesai

Lejupielādēt

30.10.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-108/1996 Par civilstrīdu pakļautību rajona tiesai, ja strīds izriet no saistību tiesībām

Lejupielādēt

11.09.1996. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-82/1996 Par lietas piekritību rajona tiesai, ja parāda piedziņa vēršama uz dzīvokļa īpašumu

Lejupielādēt

10.07.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/1996 Par mantas sastāva noteikšanu represētām personām

Lejupielādēt