• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pirmā nodaļa. DAŽĀDAS LIETU ŠĶIRAS (841. – 874. pants)

28.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2019 Nekustamā īpašuma nodoklis, nosakot ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo vērtību valsts zemes nomas pakalpojumam

Lejupielādēt

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019 Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

Lejupielādēt

22.02.2017. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-89/2017 Lietai taisīto derīgo izdevumu apmēra noteikšana

Lejupielādēt

30.12.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2016 Ieķīlāta nekustama manta nerada nedz ķīlas ņēmējam, nedz cesionāram īpašuma tiesības uz to ar ieilgumu

Lejupielādēt

16.05.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2016 Kopīpašumā esošai ēkai veiktu remontdarbu izdevumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi; patvaļīgas būvniecības konstatēšana

Lejupielādēt

07.06.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2016 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Cietušā tagadējās mantas samazinājuma izpratne (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

31.03.2014. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2014 Ūdens smelšanas un kājceļa servitūta nodibināšana

Lejupielādēt

01.10.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-97/2013 un senatoru Andas Briedes, Valerijana Jonikāna un Edītes Vernušas atsevišķās domas Galvenās un blakus lietas klasifikācijas nosacījumi

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2008 Par bijušo akcionāru tiesībām saņemt dividendes

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2008 Par blakus lietas piederuma tiesiskā rakstura noskaidrošanu

Lejupielādēt

21.03.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-59/2007 Par ēkas uzcelšanu uz svešas zemes

Lejupielādēt

26.03.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/1997 Par izīrētāja un īrnieka pienākumiem izīrētās dzīvojamās ēkas uzturēšanā

Lejupielādēt