Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 10.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Valsts darba inspekcijas lēmums par atteikšanos izmeklēt negadījumu darba vietā un iestādei uzlikts pienākums nekavējoties no sprieduma spēkā stāšanās dienas uzsākt nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanu. Augstākā tiesa atzinusi par pareizu un pietiekamu Administratīvās apgabaltiesas spriedumā ietverto pamatojumu. AT spriedums nav pārsūdzams.

Pieteicēja, ejot uz darbu skolā, skolas teritorijā nokrita, kā rezultātā iestājās viņas darbnespēja. Pieteicēja vērsās Valsts darba inspekcijā, lūdzot veikt pārbaudi par nelaimes gadījumu darba vietā un darba laikā. Inspekcija atteicās izmeklēt negadījumu, jo tas neesot nelaimes gadījums darbā. Pieteicēja vērsās tiesā.

Apgabaltiesa pieteikumu apmierināja, atzīstot, ka, lai arī negadījums notika pirms pieteicējai noteiktā darba laika, viņa pildīja darba devēja doto uzdevumu kā dežūrējošajai apkopējai ierasties skolā pirms noteiktā darba laika, atvērt skolu, izslēgt signalizāciju un ieslēgt ārējo apgaismojumu, lai pārējie darbinieki varētu droši un netraucēti ierasties darba vietā. Tādējādi pieteicēja atradās darba devēja rīcībā brīdī, kad notika negadījums.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv