Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 44 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Deviņas lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, astoņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Deviņas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē 15 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Līdz ar to lietās stājas spēkā zemākas instances tiesu nolēmumi. Trīs lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā.

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta tiesnešu kolēģijas rīcības sēdes 2016.gada 26.oktobra lēmumu atteikties ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2015.gada 7.decembra spriedums, ar kuru daļēji apmierināta prasība.

No apdrošināšanas akciju sabiedrības ,,Baltikums” prasītāja labā piedzīta apdrošināšanas atlīdzība 42 401,58 EUR par nemateriālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar garīgām ciešanām sakarā ar apgādnieku nāvi. Savukārt daļā par apdrošināšanas atlīdzības 242 172,78 EUR piedziņu prasība noraidīta.

Augstākā tiesa 2015.gada 25.februārī, izskatot lietu kasācijas kārtībā, nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Skatot lietu no jauna apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesai bija ne tikai jānosaka atbilstīgs atlīdzinājums atbilstoši OCTA likuma un iepriekš minēto Eiropas Savienības direktīvu prasībām, bet arī jāpamato, kādēļ tā, vērtējot visus būtiskos apstākļus taisnīga atlīdzinājuma noteikšanā to kopumā, tostarp pašreiz spēkā esošajos Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr. 340 „ Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” paredzētos apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kritērijus, uzskatījusi atlīdzinājumu par atbilstīgu.

Lietas izskatīšanas laikā AT divreiz apturēja tiesvedību lietā – vienreiz, lai uzdotu prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai, un otrreiz – lai iesniegtu pieteikumu Satversmes tiesā.

2)      Līdz ar AT Civillietu departamenta 28.oktobra rīcības sēdes lēmumu atteikties ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 30.maija spriedums, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) par darba devēja piemērotā disciplinārsoda – pazemināšana amatā atcelšanu, atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpuma konstatēšanu un atlīdzības par morālo kaitējumu un darba samaksas starpības piedziņu.

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu atcelts disciplinārsods, kas prasītājai piemērots ar KNAB 2014.gada 11.jūlija rīkojumu “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieces (korupcijas apkarošanas jautājumos) J.Strīķes disciplinārsodīšanu” un KNAB 2014.gada 24.oktobra rīkojumu „Par grozījumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2014.gada 11.jūlija rīkojumā Nr.23-2/563”.

Par labu prasītājai piedzīta algas starpība starp KNAB priekšnieka vietnieka un galvenā speciālista atalgojumu laika periodā no 2014.gada 21.jūlija līdz 2015.gada 30.septembrim un par divām darba dienām 2015.gada oktobrī 10 414,57 euro.

No KNAB prasītājs labā piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 700 euro.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv