Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Trīs lietas izskatīs sakarā ar protestu vai pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunumu izskatīšanu. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu nepieņemt viņa kasācijas sūdzību.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 17 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu, divus pieteikums sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  

AT Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija.  

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 24.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai pieteicējam izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšana nepārkāpj samērīguma principu, ņemot vērā, ka uzturēšanās atļaujas anulēšanas rezultātā pieteicējs tiek izraidīts no valsts un ka pieteicējam Latvijas Republikā ir nodibināta ģimene. Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu atzīts, ka pieteicēja tiesību ierobežojums noteikts pamatoti, un tas ir samērīgs, ņemot vērā to, ka lēmums par uzturēšanās atļaujas anulēšanu ir pieņemts Latvijas valsts drošības interesēs. (Lieta SKA-231/2016).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 25.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izglītības un zinātnes ministrija atteicās pielīdzināt pieteicēja iegūto augstāko izglītību profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Lietā ir risināms jautājums, kāds ir izglītības pielīdzināšanas mehānisma ieviešanas mērķis un attiecīgi kādos apstākļos ir pamats lemt par izglītības pielīdzināšanu. (Lieta SKA-1069/2016).

3)      Administratīvo lietu departaments 25.oktobrī rakstveida procesā izskatīs Iekšlietu ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Iekšlietu ministrija atteicās izmaksāt pieteicējam vienreizēju pabalstu par nelaimes gadījuma darbā rezultātā iegūto invaliditāti.

Lietā ir risināms jautājums, par kādiem nelaimes gadījumiem Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi ir tiesības pretendēt uz minēto pabalstu. (Lieta SKA-914/2016).

4)      Administratīvo lietu departaments 25.oktobrī rakstveida procesā izskatīs Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijaskasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija piemēroja pieteicējam disciplinārsodu – rājiens. Disciplinārsods piemērots par advokātu ētikas normu pārkāpumiem, proti, pieteicēja sniegtā juridiskā palīdzība nav bijusi saskanīga ar klienta interesēm.

Lietā apsverams zvērināta advokāta pienākums ievērot profesionālās ētikas normas attiecībās ar klientu. (Lieta SKA-1168/2016)

5)      Administratīvo lietu departaments 28.oktobrī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā persona lūdz atcelt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) atteikumu piešķirt izdienas pensiju kā bijušajai KNAB darbiniecei. Iepriekš AT lietā bija apturējusi tiesvedību, lai iesniegtu pieteikumu Satversmes tiesā. Tā kā Satversmes tiesa ar 2016.gada 3.oktobra lēmumu atteikusi ierosināt lietu šajā jautājumā, AT atjaunojusi tiesvedību lietā.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa ar 2015.gada 3.jūnija spriedumu pieteikumu daļēji apmierināja, uzliekot pienākumu aģentūrai izdot labvēlīgu administratīvo aktu par izdienas pensijas piešķiršanu pieteicējai no 2013.gada 11.novembra un noraidot pieteikumu pārējā daļā, proti, par izdienas pensijas piešķiršanu no 2011.gada 5.septembra. Apelācijas instances tiesa spriedumā norādīja, ka lietā piemērojamā tiesību norma atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam zaudējusi spēku no 2013.gada 11.novembra, un atzina, ka tai nav tiesību noteikt citu brīdi, kad apstrīdētā norma zaudē spēku. Līdz ar to, lai arī pieteicēja attiecīgo stāžu bija uzkrājusi jau līdz dienai, kad viņa tika atbrīvota no amata birojā, pieteicējas dienesta laiks Latvijas PSR Iekšlietu sistēmas iestādēs par izdienas stāžu atzīstams tikai no 2013.gada 11.novembra. (Lieta SKA-281/2016).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv