Senāta Krimināllietu departaments 8.aprīlī pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību lietā Nr.SKK-316/2020. Senāts konstatēja, ka apelācijas instances tiesas lēmums par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā atbilst Augstākās tiesas judikatūrai.  

Apelācijas instances tiesa, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 559.panta ceturtās daļas 3.punktu, pieņēmusi lēmumu iztiesāt lietu rakstveida procesā, jo konstatējusi šajā tiesību normā norādītos priekšnosacījumus – apelācijas sūdzībā izteikts lūgums tikai par piespriestā soda mīkstināšanu, lieta pirmās instances tiesā izskatīta bez pierādījumu pārbaudes un piespriestais sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu, kas ilgāka par pieciem gadiem. Apsūdzētais lūdzis iztiesāt lietu mutvārdu procesā, taču apelācijas instances tiesa iztiesājusi lietu rakstveida procesā.

Augstākās tiesas judikatūrā norādīts, ka atšķirībā no Kriminālprocesa likuma 559.panta ceturtās daļas 1., 2. un 2.punktā norādītajiem gadījumiem, kad likumdevējs ir paredzējis apelācijas instances tiesas tiesības iztiesāt lietu rakstveida procesā tikai tad, ja prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar, pret to neiebilst, Kriminālprocesa likuma 559.panta ceturtās daļas 3.punktā norādītajā gadījumā šo personu iebildumi pret lietas izskatīšanu rakstveida procesā tiesai nav saistoši. Apelācijas instances tiesas lēmums par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā atbilst Augstākās tiesas judikatūrai, kas nostiprināta Augstākās tiesas lēmumos lietās Nr.SKK-628/2013, Nr.SKK-559/2018, Nr.SKK-192/2019.

Senāts var atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, ja kasācijas sūdzībā vai protestā norādītajos tiesību normas piemērošanas jautājumos ir izveidojusies Augstākās tiesas judikatūra un pārsūdzētais nolēmums tai atbilst. Izskatot konkrēto lietu, Senāts konstatēja šos Kriminālprocesa likuma 573.panta otrās daļas 1.punkta nosacījumus, un tādēļ atteica ierosināt kasācijas tiesvedību.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211