Senāta Krimināllietu departaments izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzētā vai aizstāvja kasācijas sūdzība, vienā lietā – prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 11.novenbrī rakstveida procesā skatīs apsūdzētā kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzībā par laupīšanu. Galvenais kasācijas instances tiesai izlemjamais jautājums ir par tiesībām uz aizstāvību – vai apsūdzētais ir saņēmis efektīvu valsts nodrošināto juridisko palīdzību. (Lieta Nr. SKK-530/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv