Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments 18.jūnijā krimināllietā trīs personu apsūdzībā par vairāku uzņēmēju slepkavībām, kā arī vienas personas slepkavības mēģinājumu, saistītu ar spridzināšanu, daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 11.aprīļa spriedumu un lietu atceltajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Senāts atcēla spriedumu divu personu apsūdzībā par slepkavību 2007.gada februārī Rīgā, Slokas ielas mājas pagalmā un visu trīs apsūdzēto apsūdzībā par  slepkavības mēģinājumu, saistītu ar spridzināšanu. Tāpat Senāts atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par kaitējuma kompensācijām par labu cietušajiem. Pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.

Atceļot Rīgas apgabaltiesas spriedumu minētajās daļās, Senāts lēmumā norāda, ka spriedumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu, ja tiesas secinājumi ir pretrunīgi un nav pamatoti ar lietai pievienotiem un likumā noteiktā kārtībā pārbaudītiem pierādījumiem. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās daļas nosacījumiem, apelācijas instances tiesas nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās. Savukārt pierādījumu vērtējumam jāatbilst Kriminālprocesa likuma 128. un 129.pantā noteiktajiem kritērijiem. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 511.panta otrajai daļai spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam. Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesa nav ievērojusi minēto tiesību normu prasības, izskatot lietu divu apsūdzēto apsūdzībā pēc Krimināllikuma 117.panta 10.punkta par slepkavību Rīgā, Slokas ielas mājas pagalmā.

Tāpat Senāts atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā par abu iepriekš minēto apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem un sodīšanu pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas – par šaujamieroča un munīcijas glabāšanu un arī daļā par kaitējuma kompensācijas solidāru piedziņu no abiem apsūdzētajiem valsts labā un cietušo labā.

Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai arī daļā par visu trīs peronu atzīšanu par vainīgiem personas slepkavības mēģinājumā, saistītā ar spridzināšanu.

Senāts negrozīja apsūdzētajiem piemēroto drošības līdzekli – apcietinājumu, atzīstot, ka piemērotais drošības līdzeklis pašlaik ir proporcionāls tā piemērošanas pamatam – notiesājošam spriedumam, kurā konstatēta minēto apsūdzēto vaina sevišķi smagu, ar vardarbību saistītu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.

Senāts lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar prokurora kasācijas protestu un apsūdzēto, viņu aizstāvju un cietušo kasācijas sūdzībām par Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Ar apgabaltiesas spriedumu vienam no apsūdzētajiem tika piespriesta brīvības atņemšana uz 17 gadiem un sešiem mēnešiem ar policijas kontroli uz trīs gadiem, savukārt diviem pārējiem apsūdzētajiem piespriesta brīvības atņemšana uz 19 gadiem un sešiem mēnešiem ar policijas kontroli uz trīs gadiem. (Lieta SKK-68/2019; 11092063707).

Apsūdzībā norādīts, ka 2007.gada februārī Rīgā, Slokas ielas mājas pagalmā, nošauts viens uzņēmējs, 2007.gada septembrī Jēkabpilī, Rīgas ielā, nošauts otrs uzņēmējs, bet 2008.gada janvārī Garkalnes novada Priedkalnē nošauts vēl viens uzņēmējs. Viens no uzņēmējiem nodarbojās ar kravu pārvadājumu biznesu, divi pārējie - ar gaļas pārstrādes biznesu. Savukārt slepkavības mēģinājums saistīts ar automašīnas "Subaru Impreza" uzspridzināšanu 2007.gada 21.maijā. Cietušais šajā incidentā guva smagus miesas bojājumus.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv