Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 13.oktobrī daļēji apmierināja AS „Reverta” prasību pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki par zaudējumu atlīdzību. Apelācijas instances tiesa nosprieda solidāri no atbildētājiem par labu AS „Reverta” piedzīt 4 284 792,06 euro, tiesas izdevumus 230 550,70 euro, bet kopā 4 515 342,76 euro. Tiesa noraidīja AS „Reverta” prasību par 81 180 583,78 euro zaudējumu piedziņu. Tāpat tiesa nolēma atcelt ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2010.gada 13.augusta lēmumu AS „Reverta” prasības nodrošināšanai piemērotos prasības nodrošinājuma līdzekļus daļā, kas pārsniedz summu 4 284 792,06 euro. Tiesa nolēma atmaksāt zvērināta tiesuizpildītāja depozīta kontā iemaksātos 10 058 860,24 euro. Pilns AT Civillietu tiesu palātas spriedums tiks sastādīts 27.oktobrī un pēc motivēta tiesas sprieduma sagatavošanas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

AS „Reverta” (pirms nosaukuma maiņas – AS „Parex banka”) 2010.gada 30.jūlijā cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki par zaudējumu atlīdzību. Prasītāja prasību pamatojusi ar to, ka atbildētāji, būdami AS „Reverta” valdes locekļi, savus pienākumus nav pildījuši kā krietni un rūpīgi saimnieki. Proti, laika periodā no 1995.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 5.decembrim starp sabiedrību un atbildētājiem, kā arī ar viņiem saistītām personām un tuviem radiniekiem, tikusi noslēgta virkne darījumu, kas neatbilst tirgus noteikumiem, vispārpiemērotajai šādu darījumu praksei un noteikumiem, ar kādiem sabiedrība piedāvāja analoģiskus darījumus slēgt citiem klientiem. Minētajā periodā tie ļāvuši bijušajiem valdes locekļiem iedzīvoties uz bankas rēķina. AS „Reverta” no atbildētājiem lūdz piedzīt 60 065 408,00 Ls jeb 85 465 375,84 euro par kopumā 14 noslēgtiem depozīta un aizdevuma līgumiem.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2012.gada 21.decembrī prasību apmierināja daļēji. Tiesa solidāri no atbildētājiem par labu AS „Reverta” piedzina zaudējumus Ls 3 317 333, tiesas izdevumus Ls 20 490,84 un ar lietas vešanu saistītos izdevumus Ls 111 146 , kopā Ls3 448 970,29. AS „Reverta” prasību par zaudējumu Ls 56 748 075 atlīdzībutiesa noraidīja.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv