Senāta Civillietu departaments 9.februārī atcēla Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 23.decembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasītājas – Valsts SIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” – prasība pret SIA “TV NET” (TV NET) saistībā ar TV NET publicētu viedokļrakstu par operas telpu izīrēšanu Krievijas mākslinieka privāta pasākuma rīkošanai 2014.gada 29.jūlijā. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā.

Senāts atzina – lai arī apgabaltiesa spriedumā atsaukusies gan uz Civillikuma 2352.pantu, gan uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantu, kuru interpretācija un piemērošanas kritēriji kontekstā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā izteiktajām atziņām plaši izklāstīti Senāta 2019.gada 10.jūlija spriedumā, taču, izskatot lietu atkārtoti, apgabaltiesa minētās atziņas analizējusi un ņēmusi vērā vien daļēji, par ko liecina spriedumā izdarītie savstarpēji pretrunīgie, kā arī nemotivētie secinājumi.

Senāts norāda, ka novērtējot, vai ir pārkāptas pieļaujamās kritikas robežas, tiesai bija jānoskaidro, ar kādu mērķi atsevišķi vārdi vai vārdkopas rakstā ir lietoti, ko tiesa nav darījusi. Spriedumā nav veltīta uzmanība strīdus publikācijas žanram un rakstā lietotajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem (hiperbolām, metaforām utt.), izsakot asu nosodījumu un kritiku par konkrētajos faktiskajos apstākļos notikušu Latvijas mākslas un kultūras simbola – operas nama lielās zāles – iznomāšanu par samaksu Krievijas Federācijas pilsonim privāta pasākuma – dzimšanas dienas svinību – rīkošanai.

2014.gada 7.novembrī Valsts SIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (pirms nosaukuma maiņas – „Latvijas Nacionālā opera”) un trīs tās bijušie valdes locekļi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā cēla prasību pret SIA „TV NET” par atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu par goda un cieņas aizskaršanu. Prasītāji lūdza tiesu uzlikt SIA „TV NET” pienākumu publicēt atvainošanos par VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” un tās valdes locekļu goda un cieņas aizskaršanu interneta portāla www.tvnet.lv sadaļas „Viedokļi” rubrikā „TVNET komentārs”, piedzīt mantisko kompensāciju par goda un cieņas aizskaršanu 129 873 euro VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” un 1 euro katram prasītājam, kā arī piedzīt tiesāšanās izdevumus un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai.

Lietas Nr.SKC-68/2021 (C30292615).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv