Augstākās tiesas Civillietu departaments 12.janvārī atcēla Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība par prasības nodrošinājuma rezultātā radītu zaudējumu piedziņu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Augstākā tiesa spriedumā norādījusi – ja prāvnieks, izvēloties prasības nodrošinājuma līdzekli, iespējams labvēlīga sprieduma izpildes nodrošināšanai piesaka šādu lūgumu, viņam prasības noraidīšanas gadījumā jārēķinās ar pienākumu atlīdzināt pretējās puses mantiski novērtējamas nelabvēlīgās sekas, kas cēlušās piemērotā nodrošinājuma dēļ.

SIA ,,Pure Food” (pēc nosaukuma maiņas – SIA ,,Puratos Latvia”) Ogres rajona tiesā 2009.gada decembrī cēla prasību pret SIA ,,Gosupi” par 44 456,44 Ls parāda piedziņu. Ar Ogres rajona tiesas lēmumu lietā daļēji tika apmierināts SIA ,,Pure Food” pieteikums par prasības nodrošināšanu – apķīlātimaksājumi, kas SIA ,,Gosupi” pienācās no trešajām personām, tajā skaitā naudas līdzekļi kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās, par summu, kas nepārsniedz 44 456,44 Ls. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu SIA ,,Pure Food” prasība tika noraidīta, atceļot prasības nodrošinājumu, kas piemērots ar Ogres rajona tiesas lēmumu. Apelācijas instances tiesas spriedums stājās spēkā 2012.gada 4.jūlijā, kad ar Augstākās tiesas Senāta rīcības sēdes lēmumu atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar SIA ,,Pure Food” kasācijas sūdzību.

Pēc sprieduma stāšanās spēkā SIA ,,Gosupi” 2012.gada 29.oktobrī Tukuma rajona tiesā cēla prasību pret SIA ,,Pure Food” par zaudējumu 10 313,90 Ls piedziņu.

Prasībā norādīts, ka divu gadu un sešu mēnešu ilgās tiesvedības laikā SIA ,,Gosupi” naudas līdzekļi 44 456,44 Ls atradās zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Tie nevarēja tikt izmantoti uzņēmējdarbībā, palielinot uzņēmuma apgrozījumu vai iegādājoties pamatlīdzekļus, kas SIA ,,Gosupi” radījis ievērojamus zaudējumus, kurus grūti aprēķināt. Par pamatu piedzenamās summas aprēķinam prasītāja izmantojusi Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju par inflācijas koeficientu, kas Latvijā laika posmā no 2009.gada decembra līdz 2012.gada jūlijam bija 8,2%. Nepamatotā prasījuma dēļ apķīlāto naudas līdzekļu vērtība samazinājusies par 3645,43 Ls. Tāpat SIA ,,Gosupi” ieskatā no atbildētājas piedzenami arī likumiskie procenti 6668,47 Ls par laika periodu no 2009.gada 22.decembra līdz 2012.gada 4.jūlijam, kamēr nepamatotais prasījums bija nodrošināts ar ķīlu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv